ก.ล.ต. เข้าร่วมงาน SWF Forum และ GFF Summit 2020

ก.ล.ต. เข้าร่วมงาน SWF Forum และ GFF Summit 2020

ก.ล.ต. เข้าร่วมงาน “Central Bank and Sovereign Wealth Fund (SWF) Forum 2020” และ “Global Funding and Financing (GFF) Summit 2020 ที่ เมืองลักเซมเบิร์ก เพื่อนำเสนอแนวทางการผลักดันการพัฒนาด้านความยั่งยืนทางการเงินของไทย พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านอุตสาหกรรมกองทุนรวมของทั้งสองประเทศ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) เปิดเผยว่าก... และคณะ พร้อมนำเสนอแนวทางการผลักดันด้านความยั่งยืนทางการเงิน (sustainable finance) ของไทยและของประเทศต่าง ในเอเชีย ในโอกาสเข้าร่วมงาน “Central Bank and Sovereign Wealth Fund Forum 2020” และร่วมอภิปรายในช่วง “Green Finance” ตามที่ได้รับคำเชิญจาก Deutsche Börse Global รวมทั้งเข้าร่วมงาน“Global Funding and Financing Summit 2020” ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองลักเซมเบิร์ก ราชรัฐลักเซมเบิร์ก ระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2563

ในโอกาสนี้ เลขาธิการ ... พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ นางสาวจอมขวัญ คงสกุล และคณะ จะเข้าพบ Mr.Claude Marx เลขาธิการ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินของราชรัฐลักเซมเบิร์ก ซึ่งสำนักงาน ... และ CSSF มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการกำกับดูแลบริษัทจัดการกองทุนรวมและกองทุนรวมมาตั้งแต่ปี 2555 โดยในครั้งนี้จะหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านอุตสาหกรรมกองทุนรวมของสองประเทศ โอกาสและความท้าทายจากนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน ประเด็นด้านความยั่งยืนทางการเงิน และคาดว่าจะเสนอกรอบความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพ (capacity building) ในการพัฒนาด้าน FinTech และด้านความยั่งยืนทางการเงินต่อไป

นอกจากนี้ เลขาธิการ ... และคณะ มีกำหนดการเข้าเยี่ยมชม และประชุมหารือกับผู้บริหาร Luxembourg Green Exchange (LGX) เกี่ยวกับ information platform ซึ่งเป็นรูปแบบการรวบรวมข้อมูลของหลักทรัพย์ที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในที่เดียว เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเรื่องดังกล่าวได้ง่ายและสะดวก โดย ... มีแผนที่จะพัฒนา information platform สำหรับหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวของไทยเช่นเดียวกัน การประชุมร่วมกับผู้บริหารLGX ครั้งนี้ ... จะหารือถึงการขอความร่วมมือทางเทคนิคและการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อช่วยขับเคลื่อนแผนงานของ ... ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการระดมทุนและลงทุนที่ส่งเสริมการพัฒนาความยั่งยืนด้านการเงิน