'สรรพสามิต' จับสินค้าผิดกฎหมาย 462 คดี

'สรรพสามิต' จับสินค้าผิดกฎหมาย 462 คดี

"กรมสรรพสามิต" จับสินค้าผิดกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 20-26 ก.ย.62 พบการกระทำผิด จำนวน 462 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 9.91 ล้านบาท

นางสดศรี พงศ์อุทัย ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมากรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าสินค้าโดยทั่วไป

จากผลการตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 โดยผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2562 (ระหว่างวันที่ 20 – 26 กันยายน 2562) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 462 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 9.91 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 238 คดี ค่าปรับ 2.20 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 141 คดี ค่าปรับ 4.77 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 6 คดี ค่าปรับ 0.05 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 28 คดี ค่าปรับ 1.50 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 2 คดี ค่าปรับ จำนวน 0.02 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 35 คดี ค่าปรับ จำนวน 0.78 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 12 คดี ค่าปรับ 0.59 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,099.075 ลิตร ยาสูบ จำนวน 7,234 ซอง ไพ่ จำนวน 174 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 59,980.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 440 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 34 คัน

 

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 26 กันยายน 2562พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 34,434 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 535.99 ล้านบาท โดยแยกเป็นสุรา จำนวน 19,639 คดี ค่าปรับ 181.86 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 9,932 คดี ค่าปรับ 224.10 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 793 คดี ค่าปรับ 7.69 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,686 คดี ค่าปรับ 50.68 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 103 คดี ค่าปรับ 2.05 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,627 คดี ค่าปรับ 33.20 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 654 คดี ค่าปรับ 36.41 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 284,391.034 ลิตร ยาสูบ จำนวน 514,176 ซอง ไพ่ จำนวน 37,597 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 1,683,773.670 ลิตร น้ำหอม จำนวน 32,440 ขวด และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1,648 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ Call center 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว”