บอร์ดปตท.เคาะแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง มีผล 1 ต.ค.นี้

บอร์ดปตท.เคาะแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง มีผล 1 ต.ค.นี้

มติบอร์ด ปตท. แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง เลือกใหม่ 4 คน คงเดิม 8 คน มีผล 1 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท.(บอร์ด ปตท.)วันนี้ (27ก.ย.) มีมติแต่งตั้งกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้

1. คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ปตท. ทดแทนกรรมการที่ลาออก ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่16 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อกรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออก ได้แก่นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทดแทน นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

2. คณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 27กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้ คณะกรรมการสรรหา นายดอน วสันตพฤกษ์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม) ,ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (คงเดิม),ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย พลเอกธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม),นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม),ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ (คงเดิม),ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (คงเดิม) ,ดร.ธรณ์ ธ ารงนาวาสวัสดิ์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ (แต่งตั้งใหม่)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการ ประธานกรรมการ (แต่งตั้งใหม่),ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการ (เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง) นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม),นายกุลิศ สมบัติศิริ กรรมการ เป็นกรรมการ (คงเดิม) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป