ธปท.เปิดเผยสถิติระบบแบงก์ล่ม “กรุงไทย”ครองแชมป์

ธปท.เปิดเผยสถิติระบบแบงก์ล่ม  “กรุงไทย”ครองแชมป์

ธปท.เปิดเผยสถิติแบงก์ล่ม ของไตรมาส 2 พบ กรุงไทยครองแชมป์โมบายแบงกิ้งล่มมากที่สุด 7 ครั้ง รองลงมาคือธนาคารกรุงเทพ และธนาคารทหารไทย รวมแล้วระบบแบงก์ล่มไตรมาส2รวมทั้งสิ้น 21ครั้ง

        ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)มีการเปิดเผย สถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องของธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 2ที่ผ่านมา โดยจากสถิติพบว่า ธนาคารที่ระบบโมบายแบงกิ้งขัดข้องมากที่สุด คือธนาคาร กรุงไทย 7 ครั้งในไตรมาสสองที่ผ่านมา รองลงมาคือ ธนาคารกรุงเทพ 5 ครั้ง และธนาคารทหารไทย 4 ครั้ง ขณะที่ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และธนาคารธนชาต ขัดข้อง 2ครั้ง และทิสโก้ 1ครั้ง ซึ่งโดยรวมแล้วในไตรมาส 2 ระบบโมบายแบงกิ้งของธนาคารพาณิชย์ขัดข้องรวมกันทั้งสิ้น 21ครั้ง ในไตรมาส 2

        ขณะที่ด้านอินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง พบว่าขัดข้องเช่นกัน โดยธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงเทพ ขัดข้องมากที่สุด 2ครั้ง ในไตรมาสที่ผ่านมา และธนาคารทหารไทย และธนชาตขัดข้อง 1ครั้ง

        ด้านเอทีเอ็ม และเครื่องรับซีดีเอ็ม พบว่าธนาคารที่ข้ดข้องมากที่สุดคือ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย ขณะที่ธนาคารไทยเครดิต และธนชาติเจอปัญหาขัดข้อง 1ครั้ง นอกจากนี้ยังพบว่า การให้บริการด้านสาขา ระบบขัดข้องเช่นกัน โดยธนาคารกรุงไทย ทหารไทย ธนชาต ขัดข้อง ธนาคารละ 1ครั้ง

       ด้านนางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการช าระเงินและเทคโนโลยี ทางการเงิน ธปท. กล่าวว่า การเปิดเผยข้อมูลสถิติระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องของธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบคุณภาพการให้บริการของ ธนาคารพาณิชย์ในเรื่องการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้รับการสื่อสารอย่างมี ประสิทธิภาพเมื่อระบบเกิดเหตุขัดข้อง

      ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับที่ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์เน้นให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ของประชาชน ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้บริการ เห็นได้จาก ปริมาณธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งการ ให้บริการอย่างต่อเนื่องถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการยอมรับและนำไปสู่การให้บริการผ่านระบบ ดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ

     ธปท. จึงได้ออกหนังสือเวียนให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง เปิดเผยข้อมูลสถิติระบบขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้ารายย่อยในช่องทางการให้บริการหลัก ได้แก่ Mobile Banking Internet Banking ATM/CDM และสาขา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้เปิดเผย บนเว็บไซต์ของธนาคารพาณิชย์และ ธปท. เปิดเผยในภาพรวมของระบบธนาคารพาณิชย์เป็นประจำทุกไตรมาส