ผู้ตรวจฯสรุป 'กลุ่มอีเอ' ไม่ผิดคุณสมบัติชิงแหลมฉบัง

ผู้ตรวจฯสรุป 'กลุ่มอีเอ' ไม่ผิดคุณสมบัติชิงแหลมฉบัง

"ผู้ตรวจการแผนดิน" สรุป "กลุ่มอีเอ" ไม่ผิดคุณสมบัติซอง 2 ชิงท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3

จากกรณีที่ กิจการร่วมค้าเอ็นซีพี ซึ่งประกอบด้วย บริษัท นทลิน จำกัด , บริษัท แอสโซซิเอท อินฟินิตี้ จำกัด (บริษัทลูก EA), บริษัท พริมา มารีน จำกัด(มหาชน), บริษัท พีเอชเอส ออแกนิค ฮีลลิ่ง จำกัด และบริษัท ไชน่า เรลเวย์ คอนสตรั๊คชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำหนังสือร้อง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในส่วนของท่าเทียบเรือ F วันนี้ (30 สิงหาคม) พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน มีหนังสือแจ้งผลการวินิจฉัยกรณีดังกล่าว โดยอาศัยตามอำนาจตามความในมาตรา 22 (2) ประกอบ 32 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2560 ว่า

ขอให้ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และ ประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พิจารณาตามหน้าที่และอำนาจโดยขอให้พิจารณาทบทวนการดำเนินการโดยพิจารณาถึงผลได้เสียที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายและระเบียบและกระทบต่อผู้เสนอราคารายอื่น หรืออาจพิจารณายกเลิกกระบวนการดำเนินการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน และเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาคัดเลือกเอกชนอีกครั้งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของรัฐต่อไป และให้รายงานผลการดำเนินการให้ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว

10483058902250

10483059778277

10483060868787