ประกาศงดเดินเรือในแม่น้ำพระยา-คลองบางกอกน้อย ช่วงซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี

ประกาศงดเดินเรือในแม่น้ำพระยา-คลองบางกอกน้อย ช่วงซ้อมขบวนเรือพระราชพิธี

กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ประกาศกำหนดการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำพระยาและคลองบางกอกน้อย เป็นการเฉพาะคราว ครั้งที่ 2

การควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำพระยาและคลองบางกอกน้อย เป็นการเฉพาะคราว (วันที่ 29 สิงหาคม 2562)
กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ประกาศการควบคุมการจราจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อย เป็นการเฉพาะคราว

ด้วย กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ได้แก้ไขกำหนดการปิดการจราจรทางน้ำ
สำหรับการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธิในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 (ซ้อมย่อยครั้งที่ 2)

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และการควบคุมการจราจรทางน้ำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อธิบดีกรมเจ้าท่า ในฐานะ "เจ้าท่า" อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) พศ. 2560 จึงขอแก้ไขประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 128/2562 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เฉพาะในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ดังนี้

1. พื้นที่ควบคุมการเดินเรือ
1.1 แม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรึ ถึง สะพานพระปกเกล้า
1.2 คลองบางกอกน้อย ตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อย ถึง วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

2. การควบคุมการจราจรทางน้ำ (ปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว)
2.1 เรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า เรือบรรทุกสินค้าอันตราย และเรือภัตตาคาร ตั้งแต่เวลา 05.00 - 19.30 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานพระปกเกล้า

2.2 เรือทุกชนิด นอกเหนือจากเรือในข้อ 2.1 (ปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว)
2.2.1 ตั้งแต่เวลา 06.15-09.00 น. - แม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง หอประชุมกองทัพเรือ
2.2.2 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. (เปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว) - แม่น้ำเจ้าพระยา ระว่างสะพานสมเด็จพระปิ่นกล้า ถึง หอประชุมกองทัพเรือ
2.2.3 ตั้งแต่เวลา 12.00-15.00 น. - แม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง หอประชุมกองทัพเรือ และ - คลองบางกอกน้อย ระหว่างปากคลองบางกอกน้อย ถึง วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
2.2.4 ตั้งแต่เวลา 15.00-19.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ - แม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างสะพานกรุงธนบุรี ถึง หอประชุมกองทัพเรือ

3. งดใช้ท่าเรือสะพานพระราม 7 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
4. ห้ามเรือทุกลำ จอดกีดขวางขบวนเรือพระราชพิธี
5. คำเตือน ผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกินหกเดือน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562

69279988_660017181148474_2692874469445206016_n_1