ครม.เคาะ 3.3 หมื่นล้าน ประกันราคา 'ข้าว-ปาล์ม'

ครม.เคาะ 3.3 หมื่นล้าน ประกันราคา 'ข้าว-ปาล์ม'

ครม.ไฟเขียวช่วยภาคเกษตรทั้งประกันราคาข้าว – ปาล์ม พร้อมให้เงินช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 500 บาทต่อไร่ ดึงเงิน ธ.ก.ส.จ่ายก่อนกว่า 6 หมื่นล้านบาท ก่อนตั้งงบประมาณใช้คืนในปีงบประมาณต่อๆไป

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมาเห็นชอบโครงการประกันรายได้ให้กับชาวนาที่ปลูกข้าวนาปี และประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปีการผลิต 2562/63 รวมทั้งโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 ไร่ละ 500 บาท โดยมีวงเงินรวมทั้งหมด 60,355 ล้านบาท

โดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ครอบคลุมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกข้าวปี 2562 จำนวน 892,176 ครัวเรือน มีระยะเวลาโครงการ 1 ปี ตั้งแต่ต.ค.2562 – ต.ค.2563 โดยประเภทข้าวที่ได้รับประกันมี 5 ชนิด ประกอบไปด้วย ข้าวเปลือกหอมมะลิ ประกันที่ตันละ 15,000บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ,ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 14,000บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ,ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 10,000บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ,ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียวตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ทั้งนี้ เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวปี 2562/2563 กับกระทรวงเกษตรกรฯ โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชีธ.ก.ส.โดยตรง หากราคาตลาดต่ำกว่าราคารับประกันรายได้ พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด คือ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดกฎเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ติดตามการบริหาร และคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติระดับจังหวัด มากำกับโครงการ

ส่วนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ครอบคลุมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 3 แสนราย มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ส.ค.2562 - ก.ย.2563 โดยผลปาล์มทะลายที่เข้าโครงการจะต้องมีคุณภาพน้ำมัน 18% โดยประกันราคาที่กิโลกรัมละ 4 บาท ซึ่งเป็นราคา ณ หน้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ซึ่งปัจจุบันมีราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 3.20 -3.30 บาท โดยจะช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และต้องเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้วอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชีธ.ก.ส.โดยตรง พร้อมทั้งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการ กำกับดูแลโครงการโดยเฉพาะด้วย

นอกจากนี้ ครม.ได้เห็นชอบโครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตข้าวนาปีไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน วงเงิน 25,842.06 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรเข้าโครงการ 4.3 ล้านครัวเรือน โดยงบประมาณทั้งหมดจะใช้เงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายไปก่อนและจะมีการตั้งงบประมาณมาชดเชยจากงบประมาณในปีต่อๆไปเพื่อชดเชยให้กับ ธ.ก.ส