บังคับคดี เสริมเขี้ยวงานติดตามทรัพย์คดีล้มละลาย

บังคับคดี เสริมเขี้ยวงานติดตามทรัพย์คดีล้มละลาย

"บังคับคดี-บ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์" เชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคคลล้มละลาย เปิดช่องทางรับ-ส่งข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.61 น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และน.ส.ยุภาวรรณ ศิริชัยนฤมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความตกลงการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีและ เป็นผู้ลงนามบันทึกความตกลงการรับ-ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

โดยน.ส.รื่นวดี กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดี และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมทรัพย์สินในคดีล้มละลายของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ มีส่วนสนับสนุนต่อการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business ) ของธนาคารโลก สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศใน การส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดการใช้กระดาษ การทำบันทึกความตกลงในครั้งนี้เป็นการจัดทำนวัตกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานจะได้ร่วมกันกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของระบบคอมพิวเตอร์ และรูปแบบข้อมูลที่รับ-ส่ง ระบบงานที่เกี่ยวข้อง การจัดให้มีการควบคุมภายใน การจำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่กรมบังคับคดีจะได้รับจะเป็นเฉพาะข้อมูลของผู้ถือหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น และเป็นข้อมูลที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีอยู่ การรักษาข้อมูลที่ได้รับระหว่างกันให้เป็นความลับ นอกจากนี้ จะได้ร่วมกันกำหนดพิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างกัน เพื่อการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
.
ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความตกลงการรับ-ส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นการบูรณาการข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไปตามตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางเกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ (Debtor Data Center) และให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางทะเบียนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับคดี เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง