โปรดเกล้าฯ ให้ 5 นายตํารวจราชสํานักประจํา พ้นหน้าที่

โปรดเกล้าฯ ให้ 5 นายตํารวจราชสํานักประจํา พ้นหน้าที่

โปรดเกล้าฯ ให้ 5 นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตํารวจราชสํานักประจํา

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศให้นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตํารวจราชสํานักประจํา โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตํารวจราชสํานักประจํา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคล ของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 7 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ นายตํารวจราชสํานัก พ.ศ.2495 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตํารวจราชสํานักประจํา จํานวน 5 นาย ดังนี้

1. พล.ต.ท.ศตวรรษ หิรัญบูรณะ ตําแหน่งรองหัวหน้านายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ 9) พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตํารวจราชสํานักประจํา

2. พล.ต.ต.วรเศรษฐ วิทยกุล ตําแหน่งนายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ 6) ส่วนปฏิบัติการนายตํารวจราชสํานักประจํา พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตํารวจราชสํานักประจํา

3.พล.ต.ต.ภิเศก แพทย์ดี ตําแหน่งนายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ 6) ส่วนปฏิบัติการนายตํารวจราชสํานักประจํา พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตํารวจราชสํานักประจํา

4.พ.ต.อ.เจษฎา หุ่นเฮง ตําแหน่งนายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ 5) ส่วนปฏิบัติการนายตํารวจราชสํานักประจํา พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตํารวจราชสํานักประจํา

5.พ.ต.อ.อาคม ชุมพรัตน์ ตําแหน่งนายตํารวจราชสํานักประจํา (สบ 4) ส่วนปฏิบัติการนายตํารวจราชสํานักประจํา พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตํารวจราชสํานักประจํา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.2560 ประกาศ ณ วันที่ 27 พ.ย.2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน