พิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 250

พิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 250

โปรดเกล้าฯ ให้ภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่9

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้คณะต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ต่อเนื่องเป็นวันที่ 250 หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพโดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ รอบละ 11 คณะ คณะละ 50 คน หมุนเวียนจนกว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดงความจำนวน

เวลา 10.00 น. น.ส.รัตมณี เศรษฐวงศ์ ผู้แทนคณะกายภาพบำบัด มหิดล รุ่น 18เป็นประธานบำเพ็ญกุศลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดมงคลธรรมกายาราม วัดพระธาตุดอยตุง วัดดงชัย วัดพรหมวิหาร วัดฮ่องแฮ่ใหม่ จังหวัดเชียงราย, วัดเขื่องคำ จังหวัดยโสธร, วัดดอนชัย จังหวัดพะเยา และวัดเขาดิน จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมี ศ.พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ​ ราชบัณฑิต สำนักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ กายภาพบำบัด มหิดล รุ่น 18 บริษัท เอ็มโอที เรดิโอ จำกัด กลุ่มพลังเครือข่ายประชาชน บริษัท ศ.บางกอก มารีน จำกัด บริษัท โพลีเมอร์ มาสเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริษัท ซีดี มีเดีย ไกด์ จำกัด กลุ่ม Passion for Growth ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล

เวลา 14.30 น. พระสงฆ์ 10 รูป จากวัดชัยพฤกษมาลา กรุงเทพฯ, วัดศรีสุวรรณ สาธารณรัฐสิงคโปร์, วัดหนองกระทุ่ม วัดเขาช่องพราน วัดป่าไผ่ วัดสุขวนาราม วัดเกตุปัญญาประชาสรรค์ จังหวัดราชบุรี, วัดป่าพุทธบาทเขาน้อย จังหวัดกาญจนบุรี และวัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบรมศพ โดยมีสภาวัฒนธรรมเขตพระนคร โรงเรียนระยองวิทยาคม วัดอ่างทอง มูลนิธิธรรมสิริบูรณ์ ครอบครัววรวัฒนบัญชา คณะที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัดมณฑาวัสดุภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนัช อินเตอร์เซอร์วิส โรงพยาบาลพญาไท 2 ตระกูลอัศวุฒมางกุร บริษัท โครเนส (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท มิตชุย-โซโค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล

เวลา 17.00 น.พระสงฆ์ 10 รูปจากวัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม,​วัดโพธาราม จังหวัดสุพรรณบุรี และวัดทุ่งหวังใน วัดเลียบ วัดยางทอง วัดวังโต้ จังหวัดสงขลา สวดมาติกาสดับปกรณ์อุทิศถวายพระบรมศพ ทั้งนี้ บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดและบริษัทในเครือ ว้าวแมกกาซีน โซไซตี้ บริษัท โมเดอร์น ฟิล์ม เซ็นเตอร์ จำกัด นายกำชัย รังสิยานันต์และคณะ ร้านครัวคุณกุ้ง Properity Chapter บริษัท อัศวอาสน์ จำกัด นางจารุพิศ พ่วงฉางทองและคณะ คณะศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ห้อง 842 รุ่น 43 บริษัท เอ็มบีทีเอส โบรกกิ้ง เซอร์วิส จำกัด บริษัท บอสแอนด์ธอส โปรเจค จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล

เวลา 19.00 น. บริษัท ควอลิตี้ เอสเตท เดเวลอปเม้นท์ จำกัด บริษัท ร่มโพธิ์ทอง888 โปรดัก กรุ๊ป จำกัด บริษัท อีสแมน เคมิคอล คอปอเรชั่น จำกัด บริษัท ซีแอนด์พี ไลท์ติ้ง จำกัด บริษัท อุตสาหกรรมน้ำแข็งทวีวงษ์ จำกัด นายปิยะพงศ์ นาควัชระและครอบครัวชูทองรัตน์ บริษัท อิเล็คทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด มีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายวิโรจน์ สิมะทองธรรมและญาติมิตร น.ส.ชญาดา จิระศิริภิญโญและเพื่อนกัลยาณมิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล โดยมีพระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ