ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (3)

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (3)

ขณะนี้ย่างเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94

โดยเฉพาะสำหรับท่านที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) - (8) แห่งประมวลรัษฎากร ในระหว่างเดือนม.ค.ถึงเดือนมิ.ย. จึงขอนำมาเป็นประเด็นปุจฉา-วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้

ปุจฉา กรณีที่ผู้มีเงินได้มีคู่สมรส และคู่สมรสเป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 5 ถึงประเภทที่ 8 ดังกล่าวในระหว่างเดือนม.ค.ถึงมิ.ย. และมีจำนวนถึงเกณฑ์เงินได้ขั้นต่ำที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 ผู้ใดเป็นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 หรือไม่อย่างไร

วิสัชนา กรณีดังกล่าว แม้ความเป็นสามีภริยาจะมิได้มีอยู่ตลอดปีภาษี ซึ่งตามบทบัญญัติมาตรา 57 ฉ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งมีผลใช้บังคับแทนที่มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ตั้งแต่ปีภาษี 2555 เป็นต้นมา ได้กำหนดสามีมีสิทธิเลือกคำนวณและเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเงินได้ของแต่ละฝ่ายดังต่อไปนี้ โดยเมื่อได้เลือกวิธีการใดแล้ว ผู้มีเงินได้ดังกล่าวต้องถือปฏิบัติเช่นนั้น สำหรับการยื่นรายการเงินได้ประจำปี 2557 ด้วย

1. ให้ต่างฝ่ายต่างคำนวณภาษีเงินได้ในส่วนเงินได้ของตน ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร

2. ให้ถือเอาเงินได้ทั้งหมดของภริยามาถือรวมเป็นเงินได้ของสามี และให้สามีเป็นผู้ยื่นรายการเงินได้ครึ่งปีตามแบบ ภ.ง.ด.94

3. ให้ถือเอาเงินได้ทั้งหมดของภริยา เว้นแต่เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 มาถือรวมเป็นเงินได้ของสามี และให้สามีเป็นผู้ยื่นรายการเงินได้ครึ่งปีตามแบบ ภ.ง.ด.94

4. ให้ถือเอาเงินได้ทั้งหมดของสามีมาถือรวมเป็นเงินได้ของภริยา และให้ภริยาเป็นผู้ยื่นรา ยการเงินได้ครึ่งปีตามแบบ ภ.ง.ด.94

5. ให้ถือเอาเงินได้ทั้งหมดของสามี เว้นแต่เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 1 มาถือรวมเป็นเงินได้ของภริยา และให้ภริยาเป็นผู้ยื่นรายการเงินได้ครึ่งปีตามแบบ ภ.ง.ด.94

ดังนั้น เมื่อสิ้นปีภาษี ไม่ว่าความเป็นสามีภริยา (ดูจากทะเบียนสมรส) จะได้มีอยู่ตลอดปีภาษีหรือไม่ ในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีจากเงินได้ของสามีและภริยา ก็ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการยื่นรายการเงินได้ของสามีและภริยา ตามแบบ ภ.ง.ด.94 ซึ่งได้เลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้เปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการดังกล่าว จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการเลือกยื่นรายการ

ปุจฉา เงินได้พึงประเมินประเภทใดบ้างที่ไม่ต้องนำมารวมยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี

วิสัชนา เงินได้พึงประเมินประเภทที่ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ได้แก่ เงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) – (4) แห่งประมวลรัษฎากร นอกจากนี้ สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (5)(ก) แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่เป็นเงินกินเปล่า เงินช่วยค่าก่อสร้าง เงินค่าซ่อมแซม ค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่ได้รับกรรมสิทธิ ทั้งนี้ เนื่องจากเงินได้ประเภทดังกล่าว ผู้มีเงินได้ต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาล่วงหน้าตามแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.93 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินไม่ยื่นรายการเงินได้ให้ครบถ้วน ลงวันที่ 19 ก.พ.2528 และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 1/2526 แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่ผู้มีเงินได้จะต้องนำเงินได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีอีก เพราะจะเป็นการซ้ำซ้อน

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ