กสร. ขับเคลื่อน GLP ฟาร์มสุกรไทย ยกระดับมาตรฐานแรงงานสู่โอกาสการค้าตลาดโลก

กสร. ขับเคลื่อน GLP ฟาร์มสุกรไทย ยกระดับมาตรฐานแรงงานสู่โอกาสการค้าตลาดโลก

กสร. เผยมูลค่าส่งออกเนื้อสุกรกว่าพันล้าน พร้อมขับเคลื่อน GLP ฟาร์มสุกรไทย ยกระดับมาตรฐานแรงงานเพิ่มโอกาสการค้าตลาดโลก

นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เลี้ยงสุกรกว่า 191,588 ราย มีการส่งออกเนื้อสุกรแช่เย็น แช่แข็ง เนื้อสุกรแปรรูป และสุกรมีชีวิตไปยังหลายประเทศ อาทิ จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ เวียดนาม รวมมูลค่าการส่งออกกว่า 1,371.55 ล้านบาท กรมจึงได้กำหนดนโยบายขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) สำหรับฟาร์มสุกรในประเทศไทยขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรในประเทศไทย ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานในฟาร์มสุกร เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีการปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล

โดยใช้หลักการ 4 ไม่ 6 มี มาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการนำไปแสดงต่อคู่ค้าว่าสถานประกอบกิจการมีการบริหารจัดการแรงงานที่ดี มีจริยธรรม ลดอุปสรรคทางการค้าในตลาดต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการทำงานที่เป็นธรรม ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในทุกรูปแบบ ซึ่งจะทำให้สถานประกอบกิจการไทยมีความเข้มแข็งและสร้างจุดเด่นทางธุรกิจได้

ด้าน นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ซึ่งกำกับดูแลงานด้านพัฒนามาตรฐานแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า หากผู้ประกอบการไทยนำ GLP ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของฟาร์มสุกรให้สอดคล้องตามกฎหมาย จะส่งผลให้ไม่มีการละเมิดสิทธิแรงงาน ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และไม่มีการค้ามนุษย์ อันเป็นการแสดงออกถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าตลาดสุกรในประเทศอื่นๆ ด้วย ซึ่งกรมพร้อมสนับสนุนความรู้ทางวิชาการและเทคนิคต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการที่สนใจนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ในฟาร์มสุกรไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โทรศัพท์ 0 2660 2108 และสายด่วน กสร. 1506 กด 3 หรือ 1546