สกสว. พัฒนา 'กำลังคน' บริหารงานวิจัย สร้างการเปลี่ยนแปลงองค์กรของประเทศ

สกสว. พัฒนา 'กำลังคน' บริหารงานวิจัย สร้างการเปลี่ยนแปลงองค์กรของประเทศ

สกสว. ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ พัฒนาและนวัตกรรมขององค์กร (RDI Executive) มุ่งสร้างความเข้มแข็งการบริหารทิศทางยุทธศาสตร์งานวิจัยและนวัตกรรมระดับองค์กรของประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระบบงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมขององค์กร (Executive Program for Organizational Research Development and Innovation System หรือ RDI Executive) ให้แก่บุคลากรระดับบริหารระบบงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ของหน่วยรับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.)

 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน. กลไกสำคัญในการบริหารทิศทางยุทธศาสตร์งานวิจัยและนวัตกรรม สร้างการเปลี่ยนแปลงระดับองค์กรของประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน จาก 23 หน่วยงาน ระยะเวลาอบรม 6 เดือน (ระหว่างเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2566)

 

สกสว. พัฒนา 'กำลังคน' บริหารงานวิจัย สร้างการเปลี่ยนแปลงองค์กรของประเทศ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

 

การคัดเลือกโจทย์ กุญแจสำคัญพัฒนางานวิจัย

รศ. ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวถึง ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์วิจัยของหน่วยงานในระบบ ววน. และระบบสนับสนุน ระบุว่า หนึ่งในยุทธศาสตร์การวิจัยที่สำคัญของผู้บริหารงานวิจัย คือ การคัดเลือกโจทย์งานวิจัยจากข้อมูลแผนงานและการจัดลำดับความสำคัญ ซึ่งการตัดสินใจจะพิจารณาตั้งแต่โจทย์งานวิจัย กระบวนการวิจัย และงานต้องมีความชัดเจนว่าทำมาเพื่อใคร (User) และ ผู้ได้รับประโยชน์ (Beneficiary) ภายใต้ทรัพยากรด้านกำลังคนของนักวิจัย และงบประมาณที่จำกัด

 

เพื่อให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบตามเป้าหมาย ซึ่งอาจต้องวางแผนในระยะ 3-5 ปี และมีระบบสนับสนุนในการบริหารงานวิจัยที่มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ การพัฒนานักวิจัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การติดตามประเมินผล การให้รางวัลและ career path ขณะที่ ทาง สกสว. อยู่ระหว่างการพัฒนาเครื่องมือ RDI การสร้างเครือข่ายนักวิจัย การพัฒนากลไกสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาเครื่องมือการประเมิน และฐานข้อมูลงานวิจัยที่เข้าถึงได้

 

สกสว. พัฒนา 'กำลังคน' บริหารงานวิจัย สร้างการเปลี่ยนแปลงองค์กรของประเทศ

 

 

 

พัฒนากำลังคนด้านบริหารงานวิจัย

รศ. ดร.ชลิตา ศรีนวล รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบ ววน. ด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของหน่วยงานในระบบ ววน. สกสว. กล่าวว่า ที่ผ่านมา สกสว. ได้ร่วมกับสถาบันคลังสมองของชาติ ที่มีบทบาทในการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ดำเนินการพัฒนากำลังคนด้านการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมให้กับหน่วยงานในระบบ ววน. โดยเฉพาะในกลุ่มหน่วยรับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน ผ่านหลักสูตรอบรมปฏิบัติการต่าง ๆ ต่อยอดมาสู่หลักสูตร RDI Executive  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ผู้แทนหน่วยงานในระดับบริหารและรับผิดชอบด้านยุทธศาสตร์งานวิจัยและนวัตกรรมขององค์กร มีแนวคิดเชิงระบบ วิเคราะห์ ออกแบบ สามารถปรับยุทธศาสตร์ RDI ขององค์กรบนฐานทรัพยากร และทุนความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้รองรับทิศทางการพัฒนาประเทศและความคาดหวังผลลัพธ์จากการวิจัยได้ต่อไปในอนาคต

 

พัฒนาระบบวิจัย เพื่อความคุ้มค่างบประมาณ

ทั้งนี้ รศ. ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว. ได้กล่าวสรุป พร้อมทั้งขอบคุณสถาบันคลังสมองของชาติที่เป็นพันธมิตรสำคัญในครั้งนี้ โดยเชื่อว่าการพัฒนาระบบการบริหารแผนงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และทำให้การใช้งบวิจัยของประเทศนั้นเกิดความคุ้มค่าอย่างสูงสุดและขอบคุณผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานทั้ง 23 หน่วยงาน ได้แก่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรมปศุสัตว์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้ความสำคัญและเข้าร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมประมวลผลการเรียนรู้ผ่านการนำเสนอและอภิปรายยุทธศาสตร์การวิจัยองค์กรและแผนการดำเนินของผู้แทนองค์กรแต่ละหน่วยงานในครั้งนี้ด้วย