อัปเดตเงินเยียวยาน้ำท่วม ธ.ออมสิน เร่งจ่ายให้เสร็จภายใน 28 เม.ย.66

อัปเดตเงินเยียวยาน้ำท่วม ธ.ออมสิน เร่งจ่ายให้เสร็จภายใน 28 เม.ย.66

อัปเดตเงินช่วยเหลือ เยียวยาน้ำท่วม ล่าสุด ธนาคารออมสิน เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 เมษายน 2566

ความคืบหน้า เงินช่วยหลืออุทกภัย หรือ เยียวยาน้ำท่วม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565 (เพิ่มเติม) ภายหลังมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้เห็นชอบและอนุมัติให้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 เพิ่มเติม สำหรับกรณีพื้นที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัด 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร ตรัง นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และอ่างทอง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีจ่ายเงินช่วยเหลือเช่นเดียวกันกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

ทั้งนี้ ครัวเรือนที่จะได้รับความช่วยเหลือในกรณีนี้จะต้องไม่เป็นครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจหรือผู้ประสบภัยยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือผ่านระบบ Online ได้ที่ 

อัปเดตเงินเยียวยาน้ำท่วม ธ.ออมสิน เร่งจ่ายให้เสร็จภายใน 28 เม.ย.66

หรือยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่/สำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2566

 

 

หลังจากนั้น กระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับธนาคารออมสิน เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 เมษายน 2566 

อัปเดตเงินเยียวยาน้ำท่วม ธ.ออมสิน เร่งจ่ายให้เสร็จภายใน 28 เม.ย.66