ประกันสังคม แจกฟรีจุกๆของขวัญปีใหม่ 2566 ให้ผู้ประกันตน เช็กเลย

ประกันสังคม แจกฟรีจุกๆของขวัญปีใหม่ 2566 ให้ผู้ประกันตน เช็กเลย

เปิดของขวัญปีใหม่ 2566 จาก ประกันสังคม เตรียมมอบของขวัญให้แก่ผู้ประกันตน งานนี้แจกฟรีจุกๆไปดูกันว่าของขวัญแต่ละชิ้นนั้นมีอะไรบ้าง 

เปิดของขวัญปีใหม่ 2566 จาก ประกันสังคม เตรียมมอบของขวัญให้แก่ผู้ประกันตนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น งานนี้แจกฟรีจุกๆไปดูกันว่าของขวัญแต่ละชิ้นนั้นมีอะไรบ้าง 

โดย สำนักงานประกันสังคม ได้ขานรับนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ 2566 สำหรับผู้ประกันตน มีดังต่อไปนี้

1. ให้ สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนดอกเบี้ยต่ำ ไม่เกินรายละ 2 ล้านบาท วงเงิน 30,000 ล้านบาท

สำนักงานประกันสังคม ได้จัดทำโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน โดยร่วมมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถใช้สิทธิในการไถ่ถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น และลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่กับธนาคารเดิม โดยมีวงเงินโครงการ 30,000 ล้านบาท และปล่อยกู้ให้ผู้ประกันตนไม่เกินรายละ 2 ล้านบาท และลดภาระดอกเบี้ยของผู้ประกันตนลดลงตลอดระยะเวลาการกู้ ดังนี้

  • ปีที่ 1-5 อัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี คงที่ 5 ปี
  • ปีที่ 6-8 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.00% ต่อปี
  • ปีที่ 9 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.5% ต่อปี

ผู้ประกันตน สามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2566 หรือจนครบวงเงินที่ได้รับอนุมัติตามโครงการฯ สำหรับคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ สถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่เข้าร่วมโครงการฯ

 

ประกันสังคม แจกฟรีจุกๆของขวัญปีใหม่ 2566 ให้ผู้ประกันตน เช็กเลย

 

2. ให้ เข้าถึงการรักษา 5 โรค ตามโรงพยาบาลที่กำหนด

สำนักงานประกันสังคม มีแนวคิดการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษา โดยการปรับแนวทางการเข้ารับบริการทางการแพทย์ ให้ผู้ประกันตนที่ป่วยและมีความจำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือทำหัตถการ นำร่องในกลุ่มโรคที่มีผู้ประกันตน เข้ารับการรักษามากที่สุด

เพื่อลดการรอคอยการผ่าตัด ลดระยะเวลาการพักฟื้นซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกันตน สามารถกลับไปทำงานได้อย่างรวดเร็วและดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชิญชวนโรงพยาบาลที่มีศักยภาพ ตามมาตรฐานที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดทำบันทึกความตกลง เพื่อให้ผู้ประกันตนไม่ต้องรอคอยการผ่าตัด หรือการส่งตัวจากโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษา และสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์โดยตรงกับสถานพยาบาลที่บันทึกความตกลง

โดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับบริการ ถือเป็นแนวทางที่ส่งเสริมและดึงดูดให้สถานพยาบาลที่มีศักยภาพและได้มาตรฐานในการรักษาเข้าร่วมบริการผู้ประกันตน โดยมี การเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือทำหัตถการนำร่องในกลุ่ม 5 โรค ได้แก่

1. โรคมะเร็งเต้านม

2. ก้อนเนื้อที่มดลูก

3. โรคนิ่วในไตหรือ ถุงน้ำดี

4. โรคหลอดเลือดสมอง

5. โรคหัวใจและหลอดเลือด

เมื่อดำเนินโครงการแล้ว สำนักงานประกันสังคมจะต้องมีการติดตามและประเมินผล เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการบริการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผู้ประกันตนต่อไป ซึ่งคาดว่า จะมีผู้ประกันตนมาใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน 7,500 คน

 

ประกันสังคม แจกฟรีจุกๆของขวัญปีใหม่ 2566 ให้ผู้ประกันตน เช็กเลย

 

3. ฟรี ค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจในสถานประกอบการนำร่อง ใน 7 จังหวัด

โครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนในสถานประกอบการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของผู้ประกันตนในเชิงรุก โดยร่วมมือกับสถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ และสถานพยาบาลในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรค ค้นหาความเสี่ยง ด้านสุขภาวะเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการเจ็บป่วย ลดอาการเจ็บป่วยที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานและคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตน

เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานประกอบการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยดำเนินการนำร่องใน 7 จังหวัด ได้แก่

  • สมุทรปราการ
  • ชลบุรี
  • นนทบุรี
  • ปทุมธานี
  • ระยอง
  • พระนครศรีอยุธยา
  • สมุทรสาคร

ได้รับการตรวจสุขภาพ โดยใช้โมเดลเชิงรุก ดังนี้

1. เน้นการค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและหัวใจ

2. แบ่งกลุ่มตามความเสี่ยง เสี่ยงสูง ปานกลาง และน้อย

3. โรงพยาบาลนัดหมายประเมินเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคลระยะเวลา 6 เดือน

4. ติดตามผลระบบ Telemedicine และดำเนินการปรับพฤติกรรม

เป้าหมาย ผู้ประกันตน 300,000 คน ได้รับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงด้านสุขภาวะ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันการเจ็บป่วย เกิดต้นแบบด้านการบริการและป้องกันโรคในสถานประกอบการ โดยสามารถลดค่าใช้จ่าย ของผู้ประกันตนต่อหัวเฉลี่ย รายละ 910 บาท (กลุ่มเสี่ยง) 340 บาท (กลุ่มไม่เสี่ยง) วงเงิน 187.50 ล้านบาท

 

ประกันสังคม แจกฟรีจุกๆของขวัญปีใหม่ 2566 ให้ผู้ประกันตน เช็กเลย

 

ประกันสังคม แจกฟรีจุกๆของขวัญปีใหม่ 2566 ให้ผู้ประกันตน เช็กเลย

 

CR : สำนักงานประกันสังคม