ผลสำรวจชี้ นโยบาย คนละครึ่ง - บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ - เราชนะ โดนใจปชช.มากสุด

ผลสำรวจชี้ นโยบาย คนละครึ่ง - บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ - เราชนะ โดนใจปชช.มากสุด

โฆษกรัฐบาลเผย นโยบายรัฐบาล "ประยุทธ์" โดนใจประชาชน ชี้ผลสำรวจสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุ โครงการคนละครึ่ง - บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ - มาตรการลดค่าไฟฟ้า - เราชนะ - โครงการ ม.33 เรารักกัน เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด

วันนี้ 12 ธันวาคม 2565 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ผลการสำรวจ ของ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ที่ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2566 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2545 ที่ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดเก็ฐข้อมูลและสถิติตัวเลข รวมทั้งสำรวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับนโยบายหลัก ๆ ของรัฐบาล โดยเป็นการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 6,970 ราย ระหว่างวันที่ 17-31 ตุลาคม 2565 นั้น พบว่า 

มาตรการ/โครงการที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน/หมู่บ้านมากที่สุด ผลสำรวจระบุ ได้แก่

 1. โครงการ คนละครึ่ง (ร้อยละ 75.8)
 2. โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ร้อยละ 69.9)
 3. มาตรการลดค่าไฟฟ้า (ร้อยละ 59.2)
 4. โครงการเราชนะ (ร้อยละ 25.1)
 5. โครงการ ม.33 เรารักกัน (ร้อยละ 14.8)

 

ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลที่ผ่านมา พบว่า

- ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด ร้อยละ 42.1 แบ่งเป็น

 • พึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 7.7
 • พึงพอใจมาก ร้อยละ 34.4

- พึงพอใจระดับปานกลางอยู่ที่ ร้อยละ 41

- พึงพอใจในระดับน้อย-น้อยที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 14.7

- ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 2.2

 

ทั้งนี้ พบว่าประชาชนที่มีอายุมากกว่า 40 ปี มีความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุดในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี เช่นเดียวกับกลุ่มอาชีพเกษตรกรและกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ได้แก่ พ่อบ้าน แม่บ้าน ผู้เกษียณอายุ นักเรียน นักศึกษา และผู้ว่างงาน มีความเชื่อมั่นในระดับมาก-มากที่สุดในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มอาชีพอื่น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนั้น

นายอนุชาฯ กล่าวว่า ผลสำรวจระบุประชาชนมีความเชื่อมั่นในระดับมาก-มากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 35.4 แบ่งเป็น

 • เชื่อมั่นมากที่สุด ร้อยละ 5.8
 • เชื่อมั่นมาก ร้อยละ 29.6
 • ระดับปานกลาง อยู่ที่ร้อยละ 40.8 

ซึ่งผลสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนยังมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอยู่มาก แม้จะมีตัวเลขจากผลสำรวจบางส่วนที่ ระบุ เชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศระดับน้อย-น้อยที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 20.6 และไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 3.2

 

เรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อเป็น ขวัญปีใหม่ในปี 2566 มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

 1. ควบคุมราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค (ร้อยละ 91.1)
 2. ลดค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา (ร้อยละ 67)
 3. แก้ปัญหาด้านการเกษตร เช่น ราคาพืชตกต่ำ จัดหาตลาดรองรับผลผลิต และราคาปุ๋ยแพง (ร้อยละ 30)
 4. แก้ปัญหาการว่างงาน (ร้อยละ 23.4)
 5. เพิ่มมาตรการ/สวัสดิการ/เงินช่วยเหลือเยียวยา เช่น โครงการคนละครึ่ง เพิ่มเงินผู้มีรายได้น้อย และเพิ่มเบี้ยยังชีพคนชรา/ผู้พิการ

“จากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดังกล่าว เป็นที่ยืนยันได้ว่านโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดนใจประชาชน ทั้งโครงการคนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาตรการลดค่าไฟฟ้า โครงการเราชนะ โครงการ ม.33 เรารักกัน เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด ซึ่งสถิติตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้นำไปใช้ในการวางแผน กำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทปัจจัยภายในประเทศและนอกประเทศที่เกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนมีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป” นายอนุชาฯ กล่าว