“นฤมล”ชูนโยบายด้านแรงงาน”สร้าง ยก ให้” ยกระดับทักษก้าวข้าม "ค่าแรงขั้นต่ำ"

“นฤมล”ชูนโยบายด้านแรงงาน”สร้าง ยก ให้”  ยกระดับทักษก้าวข้าม "ค่าแรงขั้นต่ำ"

“นฤมล”ชูนโยบายด้านแรงงาน”สร้าง ยก ให้” มุ่งยกระดับทักษะ-พัฒนาฝีมือแรงงานก้าวข้าม "ค่าแรงขั้นต่ำ" ชี้ปัจจุบันบางอาชีพได้เกิน600อยู่แล้ว

 ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน โพสต์ Facebook ส่วนตัวระบุถึงประเด็นที่กำลังเป็นที่ถกเถียงในสังคมเป็นวงกว้างถึง เรื่องค่าแรง ซึ่งควรพิจารณาให้ดีว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ควรเติบโตเฉลี่ย 5% ต่อปี ซึ่งคงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันในหลายภาคส่วน ภายใต้เงื่อนไขว่าสงคราม รัสเซีย ยูเครน หรือ สงครามการค้าจะทุเลาความขัดแย้งลง

     เรื่องค่าแรง ปัจจุบันก็มีบางอาชีพที่ได้ค่าแรงเกิน 600 ต่อวันอยู่แล้ว ซึ่งเป็นไปตามกลไกของตลาดแรงงาน ที่แรงงานคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น  เราไม่ควรจะถกเถียงกันที่ตัวเลขขั้นต่ำ เพราะมันฉาบฉวย แต่เราควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาแรงงานให้ทักษะ มีฝีมือ มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือ New S-curve

นโยบายด้านแรงงานที่ไม่ฉาบฉวย คือ “สร้าง ยก ให้” เพื่อเร่งพัฒนาคุณภาพฝีมือและคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน


สร้าง  การสร้างคุณภาพของคนในชุมชน ด้วยการเตรียมความพร้อมทักษะฝีมือเพื่อรองรับเศรษฐกิจที่ยังคงอยู่ในช่วงเปราะบาง และต้องพยายามผลักดันคนในชุมชน เพื่อดันคนในชุมชนออกไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย(S-Curve) เพื่อให้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และหารายได้เสริม

ยก  การยกระดับแรงงานเป้าหมายให้เป็นแรงงานที่เป็นฐานเศรษฐกิจคุณภาพ ต้องยกระดับคนในแต่ละชุมชนให้มีความรู้และทักษะแรงงานตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อให้ได้รับอัตราค่าจ้างที่สูงขึ้นตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ให้  การให้โอกาสกับกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในแต่ละชุมชน เข้าถึงการพัฒนาฝีมือไม่ว่าจะด้านใดก็ตามให้เหมาะกับคนในชุมชนกลุ่มนั้นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สามารถเป็นส่วนหนึ่งของตลาดแรงงานได้


    ท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆ หากแรงงานมีทักษะ ก็จะมีทางเลือก มีอาชีพ และก็จะมีรายได้ที่สามารถจุนเจือครอบครัว ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ท้ายสุดคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวของคนไทยทั้งแผ่นดิน