กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลก World Soil Day ปี 2565

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลก World Soil Day ปี 2565

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานสุดยิ่งใหญ่ วันดินโลก World Soil Day ปี 2565 "อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน"

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00น. นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแถลงข่าวเปิดงาน "วันดินโลก World Soil Day”       ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ซึ่งงานวันดินโลกปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 4-7 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จ               พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร โดยผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ           จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและยอมรับไปทั่วโลก สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS)                 ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)"                 เป็นพระองค์แรกของโลก ต่อมาองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ โดยรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก และบรรจุในปฏิทินการปฏิบัติงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศสมาชิกทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้ ทั้งนี้วันที่ 5 ธันวาคม นอกจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันพ่อแห่งชาติยังเป็นวันดินโลกอีกด้วย ซึ่งกลุ่มสมัชชาให้ความร่วมมือทรัพยากรดินโลก ได้กำหนดหัวข้อการจัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2565 กำหนดหัวข้อ Soils, where food begins 

กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลก World Soil Day ปี 2565

การจัดงานวันดินโลกปี 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้กำหนดจัดงาน                   ภายใต้หัวข้อ “Soils, where food begins: อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” ระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2565  ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก จังหวัดตาก เพื่อเทิดพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร รวมทั้งสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญ ของการสร้างสุขภาพดินดี ซึ่งจะส่งผลถึงการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารเลี้ยงประชากรโลก  และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี 
           

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดิน ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานในจังหวัดตาก จัดงานวันดินโลก ปี 2565             โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการดินโลก นิทรรศการ “มหัศจรรย์พืชพันธุ์              จากดินทั่วถิ่นไทย” จัดแสดงความหลากหลายของทรัพยากรดิน และพืชอาหารทั่วประเทศไทย  นิทรรศการมีชีวิต  แสดงแปลงองุ่นและเสาวรสปลอดภัย แปลงผักบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง แปลงข้าวสรรพสี สตรอเบอร์รี่ และกะหล่ำปลี พืชผัก 4 ภาค  นิทรรศการนวัตกรรมและเกษตรอัจฉริยะ นิทรรศการวิชาการผลิตผลเกษตรที่สูง เสวนาระดับนานาชาติ เสวนาหมอดินอาสา ฐานเรียนรู้ด้านการปรุงดิน เรื่องอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นต้น กิจกรรมประกวดแข่งขันต่างๆ               อาทิ ประกวดภาพถ่าย ประกวดวาดภาพจากดิน แข่งขันจัดกระเช้าพืชผัก/ผลไม้อินทรีย์ แข่งขันทำอาหาร เป็นต้น กิจกรรมเดินเทรล เช็คอินกับสัญลักษณ์วันดินโลกขนาดใหญ่ พร้อม “ชิม ช้อป ชา กาแฟ ชนเผ่า” และเลือกซื้อสินค้าผลผลิตจากเกษตรกรเป็นของฝากกลับบ้าน

       

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวต่อว่า ขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศได้เข้าร่วมงานวันดินโลก                        ประจำปี 2565  " ในระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก" ซึ่งโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติ  สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงาม  ได้รับความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมกิจกรรมที่มาพร้อมความสนุกสนานอีกมากมาย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เพจ Facebook กรมพัฒนาที่ดิน , เพจ Facebook World Soil Day วันดินโลก หรือ โทร 1760 นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินกำหนดให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด โดยบูรณาการเครือข่ายการพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวข้อง     ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน เกษตรกร ประชาชนทั่วไป จัดงานวันดินโลกตลอดเดือนธันวาคม 2565 เพื่อทุกภาคส่วนจะได้มีส่วนร่วมตระหนักรู้ และปกป้อง รักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ ถ้าดินมีคุณภาพดี ย่อมผลิตพืชผลที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามเป้าหมายของการขจัดความอดอยากหิวโหย (Zero hunger) และ    การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ