ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคล ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษ ไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับญาณวชิระ

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคล ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษ ไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับญาณวชิระ

ในหลวง พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคล เฝ้าและเฝ้าฯ ถวาย ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับญาณวชิระ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคล ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษ ไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับญาณวชิระ

วันนี้ (20 พ.ย.65) เวลา 20.23 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นำ พระสงฆ์ และคณะบุคคล เฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษ ไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับญาณวชิระ พระพุทธรูป และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราช อัธยาศัย

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคล ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษ ไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับญาณวชิระ

หนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับญาณวชิระ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งคณะพระเถระ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เรียบเรียงเรื่องราวในหนังสือขึ้น

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคล ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษ ไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับญาณวชิระ

เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธศาสนาและพระปณิธานอันแน่วแน่ของพระโพธิสัตว์ ทรงบำเพ็ญพระบารมี 10  ประการ และน้อมรำลึกในพระราชจริยาวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงบำเพ็ญต่อบวรพระพุทธศาสนา ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เพื่อบูชาพระไตรรัตน์ให้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคล ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษ ไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับญาณวชิระ ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคล ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ “ทศชาติ ปณิธานมหาบุรุษ ไม่เปลี่ยนแปลง” ฉบับญาณวชิระ