งานนมัสการหลวงพ่อปาน 1-3 พ.ย. ห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่านเส้นทางไหนบ้างเช็กเลย!

งานนมัสการหลวงพ่อปาน 1-3 พ.ย. ห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่านเส้นทางไหนบ้างเช็กเลย!

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ ห้ามรถทุกชนิดเดินรถในงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อปาน ช่วงวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565 เช็กเลยเส้นทางไหนบ้าง

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยการห้ามรถทุกชนิดเดินในงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อปาน พ.ศ. 2565

 

 

ด้วยในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการจัดงานนมัสการหลวงพ่อปาน ได้กำหนดจัดงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อปาน ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางบ่อ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งในงานนี้จะมีประชาชนชาวจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมานมัสการหลวงพ่อปาน และเที่ยวชมงานออกร้านมหรสพต่าง ๆ ในบริเวณงานเป็นจำนวนมาก

 

ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) (2) (3) (4) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช 2522 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรปราการจึงออกข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรปราการว่าด้วยการห้ามรถทุกชนิดเดินในงานประเพณีนมัสการหลวงพ่อปาน พ.ศ. 2565"

 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

 

 

ข้อ 3 ห้ามรถทุกชนิดเดินเข้าไปในบริเวณงาน ตั้งแต่เวลา 15.00 นาฬิกา ถึงเวลา 02.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ในถนน ดังต่อไปนี้

3.1 ถนนรัตนราช ตั้งแต่สามแยกตัดกับถนนบายพาส จนถึงสะพานข้ามคลองสำโรง (โค้งรังสรรค์)

3.2 ถนนปานวิถี ตั้งแต่สะพานข้ามคลองสำโรง (โค้งรังสรรค์) จนถึงสามแยกตัดกับถนนเทพารักษ์

 

ข้อ 4 กำหนดให้เดินรถทางเดียวในถนน ตั้งแต่เวลา 02.00 นาฬิกา ถึงเวลา 15.00 นาฬิกา ช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ในถนน ดังต่อไปนี้

4.1 ถนนรัตนราช ตั้งแต่แยกตัดกับซอยเซนเดย์ จนถึงสะพานข้ามคลองสำโรง (โค้งรังสรรค์)

4.2 ถนนปานวิถี ตั้งแต่สะพานคลองสำโรง (โค้งรังสรรค์) จนถึงแยกตัดกับถนนสายวัดบางบ่อ

 

ข้อ 5 ข้อบังคับนี้ มิให้บังคับรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร

 

ข้อ 6 บรรดาข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบใด ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ยกเลิกและให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

 

พลตำรวจตรีพัลลภ แอร่มหล้า

หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรจังหวัดสมุทรปราการ

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็ม (คลิกที่นี่)