กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี เนื่องในโอกาสทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.65 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยมีนายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และผู้บริหารสภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ เลขที่ 348 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นการส่วนพระองค์

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี

อาคารหลังเดิมใช้พื้นที่อาคารสโมสรข้าราชการจังหวัดราชบุรี ซึ่งเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2541 มีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี ชำรุด เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อกระบวนการทำงาน ระหว่างรอจัดสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี หลังใหม่ จึงย้ายที่ทำการไปเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 3 คูหา เป็นสำนักงานชั่วคราว ปฏิบัติงานเฉพาะการตรวจคัดกรองโลหิต ปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต จ่ายโลหิต

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี

ส่วนการรับบริจาคโลหิตใช้รถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ 8 เตียง ตั้งบริเวณหน้าอาคารสโมสรข้าราชการจังหวัดราชบุรี หลังเดิมเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีพุทธศักราช 2562

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติเพิ่มอีก 5 แห่ง ณ จังหวัดราชบุรี เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ลพบุรี และอุบลราชธานี และได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระราชทานชื่อว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า” และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ส.ธ.” ประดับที่ชื่ออาคาร

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เริ่มโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี แห่งใหม่ เมื่อปลายเดือนกันยายนปี 2561 เป็นต้นมา โดยได้รับการสนับสนุนที่ดินเนื้อที่ 4 ไร่ ในการก่อสร้างอาคารฯ จากนายจิราวุฒิ แซ่ตั้ง และครอบครัว เพื่อเป็นที่ตั้งภาคฯ แห่งใหม่ โดยได้รับเงินอุดหนุน จากรัฐบาล สำหรับก่อสร้างอาคารเป็นเงิน 91,080,000 บาท

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี

รวมถึงประชาชนในจังหวัดราชบุรี ที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างจำนวน 11,176,887 บาท อีกทั้งได้รับการบริจาคดิน เพื่อถมพื้นที่โดยรอบจากนางศรีสุดา พุทธานนท์ กรรมการ เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี เป็นศูนย์กลางให้บริการโลหิตแก่จังหวัดในเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี

ทั้งนี้ เพื่อรองรับปริมาณผู้บริจาคโลหิต 36,000 ยูนิตต่อปี ปริมาณการส่งตรวจโลหิต การเบิกโลหิต ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการที่เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องมีอาคารหลังใหม่ เพื่อให้รองรับการขยายศักยภาพงานบริการโลหิตแบบครบวงจร ให้มีโลหิตในการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ ทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน

อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี หลังใหม่ ได้รับการออกแบบที่สวยงามและทันสมัย เพื่อรองรับการขยายงานแบบครบวงจร เป็นมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยอาคาร 4 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยรวม 6,156 ตารางเมตร ได้แก่

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี

หลังที่ 1 อาคารสำนักงานและปฏิบัติการ  สูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 4,860 ตารางเมตร

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย ห้องรับบริจาคโลหิต รองรับผู้บริจาคได้วันละ 200-300 คน ห้องจ่ายโลหิต ห้องเย็นเก็บรักษาโลหิต ห้องแช่แข็งพลาสมา ห้องล้างอุปกรณ์เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการส่วนประกอบโลหิต

ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย ห้องเตรียมส่วนประกอบโลหิต ห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองโลหิต สามารถตรวจได้ 1,000-2,000 รายต่อวัน

ชั้นที่ 3 ประกอบด้วย ห้องสำนักงานบริหาร ห้องควบคุมงานระบบของอาคาร  ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม

หลังที่ 2 อาคารพัสดุ สูง 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 838 ตารางเมตร

ชั้นที่ 1 ห้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ห้องเก็บพัสดุ ห้องพนักงานขับรถ และห้องพักเจ้าหน้าที่ชาย

ชั้นที่ 2 และ ชั้น 3 ห้องพักเวร และห้องพักเจ้าหน้าที่หญิง

หลังที่ 3 อาคารซ่อมบำรุง สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 434 ตารางเมตร ชั้นที่ 1 ห้องแช่แข็งสำหรับเก็บพลาสมา ห้องซ่อมบำรุง ห้องปั๊มน้ำ และถังเก็บน้ำดี

ชั้นที่ 2 ห้องควบคุมไฟฟ้า และห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

หลังที่ 4 อาคารกักกันขยะ ชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 24 ตารางเมตร ใช้สำหรับจัดเก็บขยะทั่วไป และขยะติดเชื้อควบคุมอุณหภูมิ

การจัดสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล แก่ประชาชนในพื้นที่ เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคโลหิต และตรวจคัดกรองโลหิต และจ่ายโลหิตให้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายจังหวัดภาคกลางตอนล่าง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีโลหิตที่มีคุณภาพ เพียงพอ ปลอดภัย อย่างทันท่วงที

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี