ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน จํานวน 2 ราย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จํานวน 2 ราย ความว่า

 

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกองทัพบก ที่เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน จํานวน 2 ราย ดังนี้

 

เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

 

  1. ร้อยโท นิติพจน์ เพ็ชรรัตน์
  2. ร้อยโท เอกชัย มูเก็ม

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มคลิกที่นี่