ราชกิจจาฯ กรมปศุสัตว์ชะลอนำเข้าสัตว์ปีก ซากสัตว์ปีก จากสหราชอาณาจักร

ราชกิจจาฯ กรมปศุสัตว์ชะลอนำเข้าสัตว์ปีก ซากสัตว์ปีก จากสหราชอาณาจักร

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรมปศุสัตว์ ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีก ซากสัตว์ปีกจากสหราชอาณาจักร

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีก หรือซากสัตว์ปีก จากสหราชอาณาจักร พ.ศ. 2565

 

 

ราชกิจจานุเบกษา ระบุ ด้วยองค์การสุขภาพสัตว์โลก (World Organisation for Animal Health : WOAH) ได้รายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) ชนิด H5N1 ในหลายพื้นที่ของสหราชอาณาจักร ได้แก่ เทศมณฑล Nottinghamshire เทศมณฑล Shropshire และเทศมณฑล Shetland Islands

 

ซึ่งโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวาง โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคหรือซากของสัตว์ซึ่งป่วยหรือตายโดยโรคระบาดสัตว์ดังกล่าวไปยังท้องที่ต่าง ๆ

 

 

และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ดังกล่าวแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ปีกและสุขภาพอนามัยของประชาชนในประเทศ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีก จำพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน หงส์ น้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ ไข่สำหรับทำพันธุ์ รวมถึงซากของสัตว์ปีกดังกล่าว ที่มีแหล่งกำเนิดจากเทศมณฑล Nottinghamshire เทศมณฑล Shropshire และเทศมณฑล Shetland Islands ของสหราชอาณาจักร

 

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

สรวิศ ธานีโต

อธิบดีกรมปศุสัตว์

 

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มคลิก!