ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขอนามัยพื้นฐาน และโภชนาการที่ดีของเด็กและเยาวชน  และทรงให้ความสำคัญต่อผู้ป่วยเด็กที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2009 

ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ในโอกาสนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 

ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 

วันนี้  (15 ส.ค.65)  เวลา 10.05 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้   ท่านผู้หญิงรวิจิตร์  สุวรรณบุบผา  เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค  และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ซึ่งให้บริการรักษาผู้ป่วยเด็ก รวม 435 เตียง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565  เพื่อให้เด็กได้มีสุขอนามัยที่ดี  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  และมีสุขภาพจิตที่ดี ยังความปลื้มปีติแก่เด็ก คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้

ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เดิมเป็นแผนกเด็กในโรงพยาบาลหญิง (โรงพยาบาลราชวิถี) ต่อมาในปี 2496 ได้ยกฐานะเป็นกองโรงพยาบาลเด็ก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถาบันแรกนอกมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ที่ได้จัดให้มีการฝึกอบรมวิชาโรคเด็กขึ้น และเพื่อสร้างบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะด้านกุมารแพทย์ และในปี 2539 เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปัจจุบันให้บริการรักษาผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี ให้บริการส่งเสริมสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ การป้องกันโรคและให้การรักษาโรคโดยเฉพาะทางโรคเด็กทุกสาขา และเป็นสถานที่ให้การรักษาในระดับตติยภูมิที่ส่งต่อมาจากทั่วประเทศ เพื่อให้เด็กไทยเจริญเติบโตเป็นเด็กที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นอนาคตที่เข้มแข็งของประเทศชาติต่อไป

ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในหลวง พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี