ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติฝรั่งเศส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ความว่า

ฯพณฯ นายเอมานูว์แอล มาครง  
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกรุงปารีส

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

ประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและจริงใจต่อกันมาอย่างยาวนาน  มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา และได้แผ่ขยายออกไปในทุก ๆ ด้าน ทุกระดับ 

อีกทั้งความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันยังคงเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า การลงทุน วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เฉกเช่นเดียวกับการร่วมกันยืนหยัดอย่างมั่นคงในการเผชิญกับความท้าทายทั้งหลายต่อประชาคมโลก ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์โรคระบาด วิกฤตอาหารและพลังงาน หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มิตรภาพและความปรารถนาดีซึ่งมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ระหว่างกันมาช้านาน จะขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศทั้งสองให้เจริญรุดหน้า อันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบไป
   
(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว