หน่วยงานภาคีในระบบ ววน. ร่วมแสดงผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ พัฒนาประเทศ

หน่วยงานภาคีในระบบ ววน. ร่วมแสดงผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ พัฒนาประเทศ

สกสว. ร่วมกับ 9 PMU จัดนิทรรศการระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กับการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ ชูงานวิจัยที่สามารถสร้างผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ที่อาคารรัฐสภา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมเปิดงานนิทรรศการระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) กับการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยมี รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. และ นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยนายมาณิช อินทฉิม ผู้อํานวยการสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ ผู้บริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย (PMU) เข้าร่วม

โอกาสนี้ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวว่า สกสว. เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจสำคัญในการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ของประเทศให้ไปสู่การปฏิบัติ ดำเนินการจัดสรรงบประมาณของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้สังคมเห็นคุณค่าและความคุ้มค่าของการลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้มีการขับเคลื่อนและส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม

ดังนั้น สกสว. และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงได้ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการผลงาน ววน. ขึ้น โดยเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และเจ้าหน้าที่วิชาการของรัฐสภาทราบถึงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ในระบบ ววน. ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ตลอดจนทราบถึงความสำคัญและบทบาทของหน่วยงานในระบบ ววน. ภาพรวมทั้งหมด อีกทั้งยังได้มีการจัดมุม ววน. ไว้ในห้องสมุดรัฐสภา เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลจากงานวิจัยและนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้องในรัฐสภา

สำหรับผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย (PMU) ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ รวมทั้งงานของมหาวิทยาลัย และหน่วยรับงบประมาณอื่น ๆ 

หน่วยงานภาคีในระบบ ววน. ร่วมแสดงผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ พัฒนาประเทศ

ผลงานที่นำมาจัดแสดงได้แบ่งการนำเสนอเป็นกลุ่มประเด็นสำคัญ ได้แก่

1. เศรษฐกิจฐานราก นำเสนอองค์ความรู้จากการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในการยกระดับเศรษฐกิจฐานราก บรรเทาปัญหาความยากจน ยกระดับรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น อาทิ ระบบบริหารจัดการภัยแล้ง สำหรับพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ Neo Solar ระบบบริหารจัดการเพื่อการเกษตร นวัตกรรมแก้จนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

2. Health and Well-Being นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่จะช่วยสร้างเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น โดยมีธีมย่อยได้แก่

- ด้านการแพทย์และสุขภาพ อาทิ Brain Dynamics : เทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลสำหรับโรคสำหรับโรคจากการหลับ // เพอเซ็ปทรา : แพลตฟอร์มช่วยแพทย์ในการตรวจจับรอยโรคจากภาพถ่ายแมโมแกรม // สารชีวเวชภัณฑ์ (Growth Factors; EGF, bFGF and PDGF) เพื่อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์สุขภาพผิว ซึ่งในวันนี้เจ้าของผลงานวิจัยก็ได้เตรียมผลิตภัณฑ์มาแจกให้ทุกท่านในงานด้วย

- ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ อาทิ ผลงานอนุพันธ์กราฟีนและนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์กราฟีน เพื่ออุตสาหกรรมพลังงานสมัยใหม่ และโครงการศึกษารูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการจัดการของเสียในฟาร์มโคนมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้าน นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ความร่วมมือของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กับ สกสว. ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่องานรัฐสภา ในฐานะกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติในการสนับสนุนบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาในการพิจารณากฎหมาย การกำกับตรวจสอบการทำหน้าที่ของฝ่ายบริหาร การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี และการให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญ ๆ ของประเทศการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานในการเชื่อมโยง ข้อมูลการวิจัย เป็นการเพิ่มช่องทางในการสืบค้นข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกรัฐสภาสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประกอบการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ ผ่านช่องทางทั้ง Onsite และ Online ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เเละประธานสภาผู้เเทนราษฎร ถึงการอ้างอิงค์ข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลจาการวิจัย เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ แก่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพี่น้องประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม ผลงานที่คัดเลือกมาจัดแสดงนั้นมีความโดดเด่น มีการใช้ประโยชน์ และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อเศรษฐกิจและชุมชนพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม แบ่งการนำเสนอเป็นกลุ่มประเด็นสำคัญ ซึ่งจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน 2 รอบและจะจัดไปจนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องในภาคนโยบาย และ สส. ได้เห็นผลงานของระบบ ววน. และเกิดการเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสที่หน่วยงานในระบบ ววน. จะได้รับโจทย์และความต้องการจากภาคนโยบาย และ สส. ผู้ใกล้ชิดประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ให้เกิดดอกออกผลที่ตรงกับความต้องการของประชาชนโดยรวม