โปรดเกล้าฯให้ 4 ผู้พิพากษา พ้นจากตำแหน่ง หลังลาออกจากราชการ

โปรดเกล้าฯให้ 4 ผู้พิพากษา พ้นจากตำแหน่ง หลังลาออกจากราชการ

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ 4 ผู้พิพากษา พ้นจากตำแหน่ง หลังลาออกจากราชการ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง

ด้วย สำนักงานศาลยุติธรรม ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑. นางสาวจิรดา กฤตยานุกูล ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลแขวงอุดรธานี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๒. นายภาติยะ ดวงมณี ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๓. นายวชิรวิทย์ พันธุ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
๔. นางสาวนุชรัตน์ ประชาชนะชัย ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการ ทั้ง ๔ ราย พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
 

โปรดเกล้าฯให้ 4 ผู้พิพากษา พ้นจากตำแหน่ง หลังลาออกจากราชการ