อว. สั่งห้ามขาย-ใช้ "กัญชา" เพื่อความบันเทิง ในสถาบันอุดมศึกษา

อว. สั่งห้ามขาย-ใช้ "กัญชา" เพื่อความบันเทิง ในสถาบันอุดมศึกษา

อว.ประกาศห้ามนักศึกษา-บุคลากรใช้กัญชาเพื่อการบันเทิง พร้อมควบคุมร้านค้าห้ามจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชากัญชง ในสถาบันอุดมศึกษาส่ วนราชการในกำกับดูแล

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด และในกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกำหนดให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่สามารถใช้และเข้าถึงกัญชาได้ ดังนั้น อว. จึงเห็นควรกำหดนแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1.ให้สถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับ อว. ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 รวมถึงกฎหมายหรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด

2.ห้ามมิให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา หรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ อว.ใช้กัญชาหรือกัญชง เพื่อการนันทนาการใดๆ โดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว เช่น อาการทางจิตและระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย

3.ให้ผู้บริหารกำกับควบคุมร้านค้าที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ อว. ให้งดจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการผสมส่วนใดๆ ของกัญชาหรือกัญชง และห้ามมิให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากร นำเข้ามาบริโภคภายในสถานที่อย่างเด็ดขาด
 

4.ให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ อว. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ฝึกอบรม หรือการผลิตสื่อนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชาหรือกัญชง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชงที่เกินปริมาณตามที่กระทรวงสาธารณสุขที่กำหนด เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากอันตรายของกัญชาหรือกัญชง

5.การใช้กัญชาหรือกัญชงเพื่อการรักษาต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด และการใช้ต้องอยู่ภายใต้การกำกับ ควบคุม และดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หรือ หัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ

6.นอกจากแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้แล้ว ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ อว. อาจออกมาตรการหรือแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาและอันตรายที่อาจเกิดจากกัญชาหรือกัญชงได้ ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ อว.นั้นๆ ได้