"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่เพิ่ม 88 ราย ไม่รวม ATK อีก 1,150 ราย

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่เพิ่ม 88 ราย ไม่รวม ATK อีก 1,150 ราย

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่เพิ่ม 88 ราย ไม่รวม ATK อีก 1,150 ราย พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 2 ราย โดยบางรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์ "โควิดวันนี้" ยืนยันรายใหม่ RT-PCR จำนวน 88 ราย ผู้เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 ATK 1,150 ราย

โดย จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม 1,056,191 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 3 เข็มติดเชื้อ 822 คน (อัตราป่วย 77.83 ต่อแสนประชากร) ผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย (0.09 ต่อแสนประชากร), ไม่มีรายงานผู้ป่วยใส่ท่อหายใจ, ผู้ป่วยปอดอักเสบ 2 ราย (0.19 ต่อแสนประชากร)

มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,987,904 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 418 คน (อัตราป่วย 21.03 ต่อแสนประชากร) ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต, ผู้ป่วยใส่ท่อหายใจ 3 ราย (0.15 ต่อแสนประชากร), ผู้ป่วยปอดอักเสบ 3 ราย (0.15 ต่อแสนประชากร)

ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 101,944 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 239,225 คน รวม 341,169 คน ในเดือนนี้พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบและยังไม่ได้ฉีดวัคซีน 613 คน (อัตราป่วย 179.68 ต่อแสนประชากร) ผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย (0.88 ต่อแสนประชากร), ผู้ป่วยใส่ท่อหายใจ 6 ราย (1.76 ต่อแสนประชากร), ผู้ป่วยปอดอักเสบ 7 ราย (2.05 ต่อแสนประชากร)

วันนี้พบผู้ป่วยปอดอับเสบรายใหม่ 2 ราย

รายที่หนึ่งพบประวัติการรับวัคซีนสองเข็มเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2565, รายที่สองไม่พบประวัติการรับวัคซีน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ดังนั้น การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ โดยเฉพาะเข็มที่สาม ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นที่ผู้ทีอาศัยในจังหวัดชลบุรียังไม่ได้รับการฉีดจำนวนมาก การรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรีที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ยังมีอัตราอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากมาโดยตลอด ขอความร่วมมือให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครบตามเกณฑ์

สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องมีสังเกตุอาการ ระมัดระวังไม่ให้แพร่เชื้อ

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดชลบุรี อยู่บนพื้นฐานของสมดุลระหว่าง การควบคุมโรค เศรษฐกิจ สังคม

ปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ได้ และต้องไม่เสียชีวิต ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรี

วัคซีนเป็นหลัก รู้จักป้องกัน รู้ทันโรคประจำถิ่น

1. วัคซีนเป็นหลัก วัคซีนมีความสำคัญมากในการเข้าสู่ภาวะการดำเนินชีวิตที่อยู่ร่วมกับโควิด-19 วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

2. รู้จักป้องกัน ทุกคนป้องกันตัวเเอง ยังคงเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่แมสก์ในที่ชุมนุมชน หรือใกล้ชิดกันในที่ปิด แคบ ผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว เคร่งครัดในการใส่แมสก์ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ หลีกเลี่ยงแหล่งชุมนุมชน แออัด

3 รู้ทันโรคประจำถิ่น แยกกักโควิด ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สามารถแยกกักที่บ้านได้หากไม่มีอาการและไม่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงควรสังเกตุอาการ ไม่อยู่ในที่ชุมนุมชน

คัดกรอง ATK เฉพาะผู้ที่มีอาการ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรง หรือเป็นบุคลากรที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

การควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 เป็นหน้าที่ของทุกคน

"โควิดวันนี้" ชลบุรีติดเชื้อใหม่เพิ่ม 88 ราย ไม่รวม ATK อีก 1,150 ราย