"กรมป่าไม้" เปิดใช้ e-Permit บริการต่ออายุใบอนุญาตสะดวก รวดเร็ว ประหยัด

"กรมป่าไม้" เปิดใช้ e-Permit บริการต่ออายุใบอนุญาตสะดวก รวดเร็ว ประหยัด

กรมป่าไม้เปิดใช้ e-Permit ยกกระดับงานบริการ สะดวก รวดเร็ว ประหยัด เพิ่มช่องทาง การให้บริการต่ออายุใบอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร

กรมป่าไม้ นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับงานบริการช่วยทั้งสะดวก รวดเร็ว ประหยัด เพิ่มช่องทาง การให้บริการต่ออายุใบอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้ หรือ e-Permit ง่าย ๆ เพียงคลิกใน 8 ขั้นตอนโดยกรมป่าไม้มีประกาศ เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 133 ง วันที่ 13 มิถุนายน 2565 พร้อมให้บริการแล้ว

ตามนโยบายนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กรมป่าไม้พัฒนางานการขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้หรือ e-Permit เพื่อบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า กรมป่าไม้ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับงานบริการประชาชนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จซึ่งหนึ่งในผลสัมฤทธิ์ที่ช่วยสร้างประโยชน์ คือ การยกระดับให้บริการแก่ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมป่าไม้ได้มีการพัฒนาระบบการขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้ หรือ e-Permit ขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการติดต่อได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สำหรับระบบ e-Permit กรมป่าไม้มีเป้าหมายเปิดให้บริการต่ออายุใบอนุญาตกิจการอุตสาหกรรมไม้ทุกประเภท ได้แก่ ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน ใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ใบอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม 

 

 

     

     อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวต่อไปว่า แต่สำหรับช่วงแรกนี้ กรมป่าไม้จะเปิดให้บริการ e-Permit ในส่วนของการขอต่ออายุใบอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ในเขตกรุงเทพมหานครก่อนเป็นอันดับแรก โดยมีขั้นตอนที่ง่าย และสะดวกใน 8 ขั้นตอน คือ
     หนึ่ง ลงทะเบียนขอใช้งานได้ทางเว็บไซต์กรมป่าไม้ https://www.forest.go.th/ คลิกแถบเมนูบริการ เลือกบริการสำหรับประชาชน คลิกเลือกระบบการขออนุญาตอุตสาหกรรมไม้ (e-Permit)โดยใช้อีเมล์ในการรับรหัสยืนยัน OTP
     สอง เมื่อได้รหัส OTP ก็ใช้รหัสในการลงทะเบียน หลังจากนั้นรอยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมล์
     สาม หลังจากที่ได้ Username / Password ที่แจ้งมาทางอีเมล์แล้ว จึงใช้ในการเข้าระบบเพื่อยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต 
     สี่ ให้ดำเนินการเลือกใบอนุญาตเดิมที่จะใช้ต่ออายุมากดยืนยันการต่ออายุ แนบเอกสารส่วนบุคคล ไฟล์บัญชีรายการไม้ ผ่านระบบ กดส่งคำขอ
     ห้า เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสาร ลงรับคำขอ ส่งใบรับคำขอทางอีเมล์
     หก เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการอนุมัติใบอนุญาตตามคำขอแล้ว ระบบจะส่งอีเมล์ให้ผู้ประกอบการ โดยในอีเมล์จะแจ้งให้ผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามที่ขอ ทั้งนี้อีเมล์จะมีใบแจ้งชำระเงินมาด้วย 

     อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวอีกว่า จากนั้นจะมาถึงขั้นตอนที่ เจ็ด เป็นการชำระค่าธรรมเนียม โดยสามารถชำระผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่น ๆ พร้อมรับใบเสร็จรับเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยพิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่https://epayment.cgd.go.th/e-payment/public/billing/search และ แปด เมื่อผู้มีอำนาจลงนามแล้ว จะมีอีเมล์แจ้งว่าใบอนุญาตออกแล้ว ผู้รับอนุญาตสามารถเข้าไปดูได้ในระบบตามที่ยื่นคำขอต่ออายุมา สามารถเข้าระบบเพื่อพิมพ์ใบอนุญาตจากระบบหรือเก็บเป็นไฟล์ โดยไม่ต้องมาติดต่อขอรับใบอนุญาตที่กรมป่าไม้ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 02-5794852 หรือ 02-5614292 - 3 ต่อ 5201, 5203

     ปัจจุบัน กรมป่าไม้ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการลงทะเบียนไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ ระบบการขึ้นทะเบียน สวนป่าออนไลน์และระบบด้านป่าไม้ การส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ National Single Window (NSW) เพื่อเพิ่มความสะดวกในการบริการประชาชน