ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ถึงแก่อสัญกรรม

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ถึงแก่อสัญกรรม

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ในการที่ ฟรา มาร์โก ลุซซาโก (Fra’ Marco Luzzago) เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ถึงแก่อสัญกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังรักษาการเจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ในการที่ ฟรา มาร์โก ลุซซาโก (Fra’ Marco Luzzago) เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ความว่า 

ฯพณฯ ฟรา รุย กงซาลู ดู วัลเล ไปโซตู ดือ วิลลัส โบวัช

รักษาการเจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา

กรุงโรม

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้ทราบว่า ฟรา มาร์โก ลุซซาโก เจ้าผู้ครองนคร แห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ถึงแก่อสัญกรรม ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง มายังท่านและรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ในการสูญเสียอันน่าเศร้าครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว