มหิดล ออกแถลงการณ์ 8 ข้อ แนะนำเรื่องการใช้ "กัญชา"

มหิดล ออกแถลงการณ์ 8 ข้อ แนะนำเรื่องการใช้ "กัญชา"

มหาวิทยาลัยมหิดล ออกแถลงการณ์ 8 ข้อ แนะนำเรื่องการใช้ "กัญชา" ย้ำไม่ใช้ "ช่อดอกกัญชา" ผสมในอาหาร - เครื่องดื่ม

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 แถลงการณ์มหาวิทยาลัยมหิดล คำแนะนำและข้อเสนอแนะของ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การใช้กัญชา ระบุว่า เนื่องด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุประเภทยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ไม่ระบุว่าพืชกัญชา รวมถึงส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ใบ ช่อดอก เป็นสารเสพติดให้โทษนั้น "กัญชา" เป็นพืชที่มีสารแคนาบินอยด์หลายชนิด

โดยเฉพาะสาร THC ซึ่งอาจส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ และไม่ควรใช้เพื่อการสันทนาการ เพราะอาจทำให้เกิดโทษรุนแรงได้ แต่ในขณะนี้ยังไม่มีมาตรการกำกับดูแลการใช้กัญชาอย่างรัดกุม มหาวิทยาลัยมหิดล มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของประชาชน และสังคม จึงมีข้อแถลงการณ์ และข้อเสนอแนะ ดังนี้

มหิดล ออกแถลงการณ์ 8 ข้อ แนะนำเรื่องการใช้ "กัญชา"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

1. ไม่ใช้กัญชาในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร เด็ก และเยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี โดยเด็ดขาด เพราะมีผลต่อการพัฒนาการของสมองทั้งในแม่และเด็ก

2. ไม่ใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการโดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เช่น อาการทางจิต และระบบการทำงานต่างๆ ของร่างกาย

3. ไม่ใช้  "ช่อดอกกัญชา" เพื่อผสมในอาหาร และเครื่องดื่ม หากมีการผสมส่วนใดๆ ของ "กัญชา" ในอาหารและเครื่องดื่ม ต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน

4. ผู้ที่ใช้กัญชา ไม่ควรขับรถ หรือทำงานกับเครื่องจักร ในระยะ 6 ชั่วโมงหลังใช้กัญชา เพราะมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุรุนแรงได้สูง

5. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคจิตประสาท โรคระบบหัวใจ และหลอดเลือด ขอให้ปรึกษากับแพทย์ ที่ให้การรักษาก่อนใช้กัญชาเสมอ เพราะอาจมีผลต่อยา และการรักษาที่ได้รับอยู่

6. ผู้ปกครองและสถานศึกษา ควรดูแลให้เด็ก และเยาวชนห่างไกลจากกัญชา รวมถึงประชาชน ควรร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากอันตรายของกัญชา

7. ขอให้ภาครัฐ และภาคสังคม มุ่งให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชา และอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

8. ขอให้ภาครัฐ เร่งออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีมาตรการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการติดตามดูแลการใช้กัญชาอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดสวัสดิภาพที่ดีแก่ประชาชนและสังคม

ผู้ที่ต้องการใช้ "กัญชา" ต้องศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นก่อนเสมอ หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์ และแจ้งข้อมูลการได้รับกัญชาอย่างครบถ้วน เพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้องทันท่วงที

มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีให้ข้อมูล และคำแนะนำที่เหมาะสมเกี่ยวกับการใช้กัญชา ด้วยความมุ่งหวังที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย และความเสียหายต่อสุขภาพ และสังคมจากการใช้กัญชาอย่างไม่ถูกต้อง

มหิดล ออกแถลงการณ์ 8 ข้อ แนะนำเรื่องการใช้ "กัญชา"

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์