ก.พ 65 ประกาศล่าสุดเช็กที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบของแต่ละศูนย์

ก.พ 65 ประกาศล่าสุดเช็กที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบของแต่ละศูนย์

ก.พ. สำนักงาน ก.พ. ประกาศล่าสุดเรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565

ก.พ. สำนักงาน ก.พ. ประกาศล่าสุดเรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบของแต่ละศูนย์สอบได้ที่นี่ (คลิก)

 

 

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 โดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็มทุกรอบสอบ กรณีที่นั่งสอบไม่เต็มทุกรอบสอบ จะปิดรับสมัครสอบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นั้น

 

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบถูกต้อง ครบถ้วน ภายในวัน เวลาที่กำหนด และได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ถือว่าเป็นผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 จำนวน 98,132 ราย ดังรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบครั้งนี้ ได้ประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

 

 

สำหรับผู้สมัครสอบที่ได้สมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบภายในวัน เวลาที่กำหนด แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบตามประกาศนี้ ให้ยื่นหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ได้ทาง e-mail : [email protected] ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าได้สมัครสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบถูกต้องตามกำหนดเวลา สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป หากไม่ดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิการสมัครสอบในครั้งนี้ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิ.ย.2565

 

ก.พ 65 ประกาศล่าสุดเช็กที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบของแต่ละศูนย์