ข่าวจริง! วุฒิ ป.โท ขอวีซ่าเข้าประเทศสวีเดนแบบใหม่ได้

ข่าวจริง! วุฒิ ป.โท ขอวีซ่าเข้าประเทศสวีเดนแบบใหม่ได้

ข่าวจริง! ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท สามารถขอวีซ่าเข้าประเทศสวีเดนแบบใหม่ได้ จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องผู้ที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท สามารถขอวีซ่าเข้าประเทศสวีเดนแบบใหม่ได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กรมยุโรปตรวจสอบข่าวดังกล่าวแล้วพบว่าถูกต้อง โดยอ้างอิงข้อมูลของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Swedish Migration Agency ซึ่งระบุว่า ผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท สามารถขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ (residence permit) ในสวีเดนได้เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 3 – 9 เดือน เพื่อแสวงหาโอกาสในการทํางานหรือทําธุรกิจในสวีเดนได้ นอกจากนี้ ผู้ขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ฯ จะต้องมีเงินในธนาคารอย่างน้อย 13,000 โคโรนา (46,800 บาท) ต่อเดือนสําหรับการพํานักในสวีเดนตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศต้นทาง และมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลต่าง ๆ ในสวีเดน โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งกลับประเทศต้นทางด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ โดยสมาชิกครอบครัวของผู้ขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ฯ จะไม่มีสิทธิพํานักอยู่ในสวีเดนด้วยในช่วงดังกล่าว

ทั้งนี้ พื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกกระทรวงการต่างประเทศ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th หรือโทร 02 2035000