'บพท.'หนุน 6 กิจกรรมหนุนภูเก็ตยกระดับเป็นเมืองศูนย์สุขภาพระดับโลก

'บพท.'หนุน 6 กิจกรรมหนุนภูเก็ตยกระดับเป็นเมืองศูนย์สุขภาพระดับโลก

ภูเก็ตขานรับยุทธศาสตร์ยกระดับท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวคุณภาพที่ยั่งยืนจับมือม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในการดำเนินโครงการวิจัยขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตำบลกะรน เป็นต้นแบบสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ ตามแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย บพท.

รศ.ดร.พันธ์  ทองชุมนุม  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต  กล่าวถึงโครงการวิจัยว่าด้วยการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ กรณีศึกษาตำบลกะรน โดยระบุว่างานศึกษาวิจัยดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ (บพท.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ถึง มิถุนายน 2565 โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งในระดับพื้นที่และระดับภูมิภาค ดำเนินการจัดกิจกรรมย่อยที่สำคัญรวม 6 กิจกรรม ประกอบด้วย 

 

'บพท.'หนุน 6 กิจกรรมหนุนภูเก็ตยกระดับเป็นเมืองศูนย์สุขภาพระดับโลก 1.การจัดทำผังข้อมูลด้านสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต

2.การศึกษาตลาดส่งเสริมสุขภาพโลก พฤติกรรมและการคาดหมาย

3.การศึกษามาตรการข้อบังคับ บทบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมสุขภาพจังหวัดภูเก็ต

4.การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบบูรณาการของจังหวัดภูเก็ต ภายหลังเกิดวิกฤตการณ์โควิด 19

5.การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโรงแรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บริหาร

และ 6.การพัฒนาเขตส่งเสริมสุขภาพตำบลกะรนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคการบริการและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการระบาดของโควิด 19

 “การศึกษาวิจัยครั้งนี้สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจและหน่วยราชการ เช่น เครือข่ายชุมชนที่ได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงชมรมธนาคารภูเก็ตที่จะมารให้คำปรึกษาทางการเงิน เพื่อช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพของตำบลกะรนให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนในพื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัดและพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทยต่อไป”

นายพิเชษฐ์  ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่างานวิจัยดังกล่าวจะช่วยปูทางภูเก็ต สู่ความเป็น Andaman Wellness Center อีกทั้งยังจะมีส่วนอย่างสำคัญในการทำให้ภูเก็ตเบียดเอาชนะสหรัฐอเมริกา สเปน เซอร์เบีย และอาร์เจนติน่า ในการแข่งขันชิงความเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้าและบริการสุขภาพนานาชาติ หรือ Specialized Expo ปี 2571 ซึ่งจะช่วยดึงดูดเงินตราเข้าประเทศได้ไม่น้อยกว่า 49,000 ล้านบาท