ธอส. ปล่อยกู้ "บ้านล้านหลังเฟส 2" ไม่เกิน 1.5 ล้าน เช็กคุณสมบัติ-เอกสารที่ใช้

ธอส. ปล่อยกู้ "บ้านล้านหลังเฟส 2" ไม่เกิน 1.5 ล้าน เช็กคุณสมบัติ-เอกสารที่ใช้

ธอส. รับลูก ครม. ปรับเพดานเงินกู้โครงการ "บ้านล้านหลังเฟส 2" จากเดิม 1.2 ล้าน เป็นวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้าน คงอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก 1.99% ต่อปี เช็กเลยคุณสมบัติ - เอกสารที่ใช้สมัคร

จากกรณีที่ ครม.เห็นชอบให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปรับวงเงินกู้โครงการบ้านล้านหลังระยะที่ 2 หรือ "บ้านล้านหลังเฟส 2" จาก 1,200,000 บาท เป็นไม่เกิน 1,500,000 บาท เพื่อรองรับต้นทุนค่าก่อสร้าง ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น

 

 

ล่าสุด นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า หลังจากที่ ครม.มีมติเห็นชอบตามที่ กระทรวงการคลัง เสนอให้ ธอส. ปรับปรุงการกำหนดราคาซื้อ ขาย ค่าก่อสร้าง และปรับวงเงินกู้โครงการบ้านล้านหลังระยะที่ 2 หรือ "บ้านล้านหลังเฟส 2" สูงสุดต่อรายต่อหลักประกัน เพิ่มจากเดิมไม่เกิน 1,200,000 บาท เป็นไม่เกิน 1,500,000 บาท นั้น

 

เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการหาซื้อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับความสามารถในการผ่อนชำระเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น หลังจากที่ ครม.ได้มีมติเห็นชอบให้ ธอส.ดำเนินโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 ภายใต้กรอบวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดยเริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับรหัสสำหรับเข้าร่วมโครงการผ่านแอพพลิเคชั่น "GHB ALL" ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2564

 

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 มีลูกค้าลงทะเบียนแล้วกว่า 94,000 ราย ในจำนวนนี้มีลูกค้าที่มีความพร้อมและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาสินเชื่อแล้ว จำนวน 17,000 ราย (วงเงินรวม 15,000 ล้านบาท) และ ธอส.ได้อนุมัติสินเชื่อแล้ว จำนวน 16,000 ราย (วงเงินสินเชื่อรวม 13,500 ล้านบาท)

 

 

โดย ธอส.จัดทำโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 "บ้านล้านหลังเฟส 2" เพื่อช่วยประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น ดังนี้

 

 • สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 ปีแรก เท่ากับ 1.99% ต่อปี

 

 • ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี

 

 • เงินงวดคงที่ 84 งวดแรก หรือ 7 ปี

 

 • ให้กู้เพื่อซื้อบ้าน หรือ คอนโดมิเนียม (ห้องชุด) ทั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยใหม่ของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ บ้านมือสอง รวมถึงบ้านมือสองของ ธอส. เพื่อปลูกสร้าง หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง และซื้ออุปกรณ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียม

 

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับผู้กู้ 2 ประเภท 1.ค่าประเมินราคาหลักประกัน และ 2.ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง

 

สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถรับรหัสเข้าร่วมโครงการทาง แอพพลิเคชั่น "GHB ALL" ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือก่อนเต็มกรอบวงเงินของโครงการ

 

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ธนาคารปรับเพดานสัดส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน หรือ LTV สำหรับลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในสัญญากู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยหลังที่ 1 ที่มีราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท ให้อยู่ที่ 100% ของมูลค่าหลักประกัน

 

พร้อมให้เงินกู้เพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยูอาศัยอีก 10% (รวมวงเงินให้กู้สูงสุด 110% ของมูลค่าหลักประกัน) ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องการมีบ้านและมีความต้องการวงเงินกู้เพิ่มในระดับที่สอดคล้องกับรายได้ เพื่อนำไปใช้จ่ายในด้านการซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย

 

โดยขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์ของกลุ่มลูกค้าที่จะสามารถได้รับวงเงินกู้สูงสุด 110% ของมูลค่าหลักประกัน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนยื่นกู้ตามเพดาน LTV ใหม่อย่างเป็นทางการได้ภายในเดือน มิถุนายน 2565

 

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร "โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2" มีดังนี้

 

 • ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาซื้อขายไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อหน่วย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ กลุ่มคนวัยทำงานหรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ

 

เอกสารส่วนบุคคล

 

 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

 

เอกสารทางการเงิน (พนักงานประจำ)

 

 • ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

 

เอกสารทางการเงิน (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ)

 

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

 

เอกสารหลักประกัน

 

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับ สำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3ก. / หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่น ๆ (ถ้ามี)

 

ธอส. ปล่อยกู้ \"บ้านล้านหลังเฟส 2\" ไม่เกิน 1.5 ล้าน เช็กคุณสมบัติ-เอกสารที่ใช้

 

ที่มา www.ghbank.co.th