โปรดเกล้าฯ ถอดถอน "อธิการบดีม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก" พ้นจากตำแหน่ง

โปรดเกล้าฯ ถอดถอน "อธิการบดีม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก" พ้นจากตำแหน่ง

" ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถอดถอน "สมชาย ปฐมศิริ" อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ้นจากตำแหน่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่ผ่านมา  " ราชกิจจาฯ" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "ถอดถอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกพ้นจากตำแหน่ง"

ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมชาย ปฐมศิริ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามประกาศสำ นักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น

เนื่องจากในการประชุม คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วาระลับ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติให้ นายสมชาย ปฐมศิริ พ้นจาก ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอน นายสมชาย ปฐมศิริ พ้นจากตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตามมาตรา ๑๗ (๙) และ มาตรา ๒๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘

แต่โดยที่ได้มี กรณีร้องเรียนคัดค้านการดำเนินการถอดถอนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ให้พ้นจากตำแหน่ง และฟ้องต่อศาลปกครองกลางเกี่ยวกับมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกดังกล่าวว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครอง ชั่วคราวนั้น

ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้พิจารณาข้อร้องเรียนแล้ว เห็นว่า การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว และ ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับตามมติคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

กรณีจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ถอดถอน นายสมชาย ปฐมศิริ ให้พ้นจากตำแหน่งต่อไป และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความ กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอน นายสมชาย ปฐมศิริ พ้นจากตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ดอน  ปรมัตถ์วินัย  รองนายกรัฐมนตรี

 

โปรดเกล้าฯ ถอดถอน "อธิการบดีม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก" พ้นจากตำแหน่ง