"ชัชชาติ" เซ็นมอบอำนาจ 4 รองผู้ว่าฯ กทม. ใครคุมหน่วยงานไหน เช็คที่นี่!

"ชัชชาติ" เซ็นมอบอำนาจ 4 รองผู้ว่าฯ กทม. ใครคุมหน่วยงานไหน เช็คที่นี่!

เคาะแล้ว! "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" เซ็นมอบอำนาจ 4 รองผู้ว่าฯ กทม. ใครคุมสำนักไหน-หน่วยงานใด พร้อมตั้งใครรักษาราชการแทน เช็คที่นี่!

วันที่ 2 มิ.ย. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงนามในคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1269/2565 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าฯกทม. สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯกทม. ซึ่งมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สำหรับสาระสำคัญในคำสั่งดังกล่าวประกอบด้วย ข้อ 1.มอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าฯกทม. มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯกทม. ดังนี้ 

1.1 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการคลังฝ่ายรายได้ ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  

"ชัชชาติ" เซ็นมอบอำนาจ 4 รองผู้ว่าฯ กทม. ใครคุมหน่วยงานไหน เช็คที่นี่!

1.2 รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายโยธา 

"ชัชชาติ" เซ็นมอบอำนาจ 4 รองผู้ว่าฯ กทม. ใครคุมหน่วยงานไหน เช็คที่นี่!

1.3 ผศ.ทวิดา กมลเวชช มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของสำนักการแพทย์ สำนักอนามัยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กทม. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายสิ่งแวดล้อม และสุขาภิบาล 

"ชัชชาติ" เซ็นมอบอำนาจ 4 รองผู้ว่าฯ กทม. ใครคุมหน่วยงานไหน เช็คที่นี่!

1.4 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับราชการของสำนักการศึกษา สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

"ชัชชาติ" เซ็นมอบอำนาจ 4 รองผู้ว่าฯ กทม. ใครคุมหน่วยงานไหน เช็คที่นี่!

ข้อ 2.ในกรณีที่รองผู้ว่าฯ ในลำดับใดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าฯ ในลำดับถัดไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทน ส่วนกรณีรองผู้ว่าฯ กทม. ในลำดับที่ 1.4 ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าฯ ในลำดับที่ 1.1 มีอำนาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการแทน ยกเว้นผู้ว่าฯ จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ข้อ 3.การสั่ง และการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯ เกี่ยวกับราชการของหน่วยงาน หรือส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายในข้อ 1. ให้รองผู้ว่าฯ เสนอผู้ว่าฯ เป็นผู้พิจารณาสั่งการในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่ผู้ว่าฯ จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น 3.1 งานที่รองผู้ว่าฯพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นเรื่องงานนโยบาย หรืองานที่เป็นเรื่องสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่กรุงเทพมหานคร หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม หรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชนโดยรวม  3.2 การบรรจุ การแต่งตั้ง การโอน การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 3.3 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ  และ 3.4 เรื่องเสนอสภากรุงเทพมหานคร รัฐสภา รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี

ข้อ 4.ในกรณีที่ผู้ว่าฯ ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่าฯ เป็นผู้รักษาราชการแทน ดังนี้ ลำดับที่ 1 นายจักกพันธุ์ ผิวงามลำดับที่ 2 รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล ลำดับที่ 3 ผศ.ทวิดา กมลเวชช  และลำดับที่ 4 นายศานนท์ หวังสร้างบุญ

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กทม.พ.ศ.2528 เพื่อให้การปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯ กทม. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

"ชัชชาติ" เซ็นมอบอำนาจ 4 รองผู้ว่าฯ กทม. ใครคุมหน่วยงานไหน เช็คที่นี่! "ชัชชาติ" เซ็นมอบอำนาจ 4 รองผู้ว่าฯ กทม. ใครคุมหน่วยงานไหน เช็คที่นี่! "ชัชชาติ" เซ็นมอบอำนาจ 4 รองผู้ว่าฯ กทม. ใครคุมหน่วยงานไหน เช็คที่นี่!