"ออมสิน" ปล่อยสินเชื่อกู้ได้สูงสุด 3 หมื่น ผ่อนเริ่มที่ 250 บาท/เดือน เช็กเลย

"ออมสิน" ปล่อยสินเชื่อกู้ได้สูงสุด 3 หมื่น ผ่อนเริ่มที่ 250 บาท/เดือน เช็กเลย

สินเชื่อออมสิน "ธนาคารออมสิน" ปล่อยสินเชื่อเพื่อคุณวงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาท กู้ได้สูงสุด 2 ปี ดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน ผ่อนเริ่มต้นที่ 250 บาท/เดือน ไม่ต้องมีหลักประกันในการกู้

สินเชื่อออมสิน "ธนาคารออมสิน" ปล่อยสินเชื่อเพื่อคุณวงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาท กู้ได้สูงสุด 2 ปี ดอกเบี้ย 1.25% ต่อเดือน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์โควิด-19

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ธนาคารปิดปรับปรุง" ธนาคารออมสิน แจ้งปิดระบบชั่วคราว 15 บริการใช้งานไม่ได้

 

โดย ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อ ออมสิน ดังกล่าวเพื่อให้คุณฟื้นได้จากวิกฤติโควิด-19 ด้วยสินเชื่อเพื่อคุณวงเงินสูงสุด 30,000 บาท

 

คุณสมบัติ ดังนี้

 • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม

 

1.ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว

2.เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

 

หลักประกันในการกู้ 

 • ไม่มีหลักประกัน

 

การจ่ายเงินสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ

 • ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo

ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวดเท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้

 • วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาท/เดือน
 • วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาท/เดือน
 • วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาท/เดือน
 • วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาท/เดือน
 • วงเงินกู้ 10.000 บาท เงินงวด 485 บาท/เดือน
 • วงเงินกู้ 5,000 บาท เงินงวด 250 บาท/เดือน

 

การพิจารณาสินเชื่อ 

 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด

 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

 

การแจ้งผลการพิจารณาและการทำสัญญา

 • ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่น MyMo และข้อความสั้น (SMS) เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) ผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะมีการเชิญชวนให้ลูกค้าเข้าเรียนรู้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)ผ่านระบบลงทะเบียนของธนาคาร

 

ทั้งนี้ การจัดส่งเอกสาร ธนาคารจะจัดส่งสัญญากู้ยืมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) และเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสินเชื่อ ทางอีเมล์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อธนาคารและ/หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1115 และ 1143

 

\"ออมสิน\" ปล่อยสินเชื่อกู้ได้สูงสุด 3 หมื่น ผ่อนเริ่มที่ 250 บาท/เดือน เช็กเลย

 

cr ธนาคารออมสิน