เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. - ส.ก. เช็กเลย "ข้อห้าม" ทำในวันเลือกตั้งมีอะไรบ้าง?

เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. - ส.ก. เช็กเลย "ข้อห้าม" ทำในวันเลือกตั้งมีอะไรบ้าง?

เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. - ส.ก. วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเช็กเลย "ข้อห้าม" ทำเด็ดขาดมีอะไรบ้าง? หากฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งปรับและจำคุก

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. จะมีการลงคะแนน "เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม." หรือ เลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ปี 2565 โดยผู้มีสิทธิ์ทุกคนควรต้องรู้เกี่ยวกับ "ข้อห้าม" ที่ไม่ควรทำในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งว่ามีอะไรบ้าง

 

 

"เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม." และ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องรู้ 11 "ข้อห้าม" ที่ห้ามฝ่าฝืนเป็นอันขาด ไม่เช่นนั้นจะมีโทษตามกฎหมาย ดังนี้

 

1. ห้ามไม่ให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน หรือพยายามออกเสียงลงคะแนน

 

2. ห้ามจงใจทำให้บัตรเลือกตั้งของตนเองชำรุด เสียหายหรือทำให้เป็นบัตรเสีย หรือพยายามทำให้บัตรเสียเป็นบัตรที่ใช้ได้

 

3. ห้ามผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยเข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง

 

4. ห้ามจัดหรือเล่นการพนันที่มีเดิมพันเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง (ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

 

 

5. ห้ามหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีใดก็ตาม แม้จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง

 

6. ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งเพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง

 

7. ห้ามขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง (หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ)

 

8. ห้ามเรียก รับ หรือยอมรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใด หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด

 

9. ห้ามทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง หรือเพื่อแกล้งให้ผู้สมัครผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

 

10. ห้ามจงใจทำเครื่องหมายอื่น หรือเขียนข้อความใดไว้ที่บัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนนเสียง

 

11. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ

 

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิในการไป เลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และ ส.ก. ผ่านเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/