"ประกันสังคม" ล่าสุด แจ้งผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด เช็กสิทธิชดเชยขาดรายได้

"ประกันสังคม" ล่าสุด แจ้งผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด เช็กสิทธิชดเชยขาดรายได้

อัปเดตจาก "ประกันสังคม" ล่าสุด แจ้งผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด เช็กสิทธิชดเชยการขาดรายได้

วันนี้ ความเคลื่อนไหวอัปเดตจาก "ประกันสังคม" ล่าสุด แจ้งผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด เช็กสิทธิชดเชยการขาดรายได้

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กรณีผู้ประกันตนติดเชื้อโควิดต้องรักษาตัว จะรับสิทธิชดเชยการขาดรายได้จากการป่วย ดังนี้
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

 มาตรา 33 
กรณีลาป่วย รับค่าจ้าง 30 วันแรกจากนายจ้าง หากพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป รับเงินทดแทน ร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท 

กรณีเจ็บป่วยทุกกรณีรวมป่วยโควิด
ขาดรายได้ นายจ้างจะรับผิดชอบค่าจ้าง 30 วันแรกของปีตามกฎหมายแรงงาน หากเกิน 30วัน ยื่นชดเชยรายได้กับสำนักงานประกันสังคมได้รับ 50%ของค่าจ้างไม่เกิน15000 บาท
เอกสารประกอบการยื่นเบิก
1.สปส.2-01
2.ใบรับรองแพทย์ที่แพทย์สั่งหยุดงานตัวจริง
3.หนังสือรับรองนายจ้าง
4.สำเนาบช.ธนาคารหน้าแรก >>> บัญชี ตัวเต็ม
5.สถิติวันลาป่วยทั้งปีที่ลาป่วย

มาตรา 39
รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50  โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตน (4,800 บาท) ต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์และส่งเงินสมทบ 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันเข้ารับการรักษา

"ประกันสังคม" ล่าสุด แจ้งผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด เช็กสิทธิชดเชยขาดรายได้

มาตรา 40 
รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตามทางเลือก 1-2-3 โดยพิจารณาเอกสารหลักฐานและใบรับรองแพทย์และส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนใช้สิทธิ์

ผู้ประกันตนสามารถยื่นรับประโยชน์เงินทดแทนได้ภายใน 2 ปี  โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม  แล้วส่งทางไปรษณีย์ และแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการและโอนเงินเข้าบัญชีให้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง