กทม. เปิดแผนปฏิบัติการรับน้ำในช่วงฤดูฝนปี 65

กทม. เปิดแผนปฏิบัติการรับน้ำในช่วงฤดูฝนปี 65

กทม. เปิดแผนปฏิบัติการรับน้ำในช่วงฤดูฝนปี 65 จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมตลอด 24 ชม.พร้อมสร้างระบบระบายน้ำเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 65 นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงฤดูฝนปี 2565 โดยติดตามการพยากรณ์อากาศ จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังกลุ่มฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศของกรุงเทพมหานคร ติดตามสถานการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำ โดยมีระบบโทรมาตรในการตรวจสอบสถานีเครือข่ายต่าง ๆ ได้แก่ ระบบการตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและในคลอง 255 แห่ง ระบบตรวจวัดปริมาณฝน 130 แห่ง ระบบตรวจวัดน้ำท่วมถนน 100 แห่ง ระบบตรวจวัดน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอด 8 แห่ง พร้อมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพของอุโมงค์ระบายน้ำ 4 แห่ง สถานีสูบน้ำ 190 แห่ง ประตูระบายน้ำ 244 แห่ง บ่อสูบน้ำ 316 แห่ง รวมถึงการลดระดับน้ำตามคูคลองและบ่อสูบน้ำต่าง ๆ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวในพื้นที่จุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังน้ำท่วม ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขุดลอกคูคลอง เปิดทางน้ำไหล จัดเก็บขยะวัชพืช ตลอดจนจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่ พร้อมรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และประสานการไฟฟ้านครหลวงกรณีไฟฟ้าดับ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในการเดินทาง

กทม. เปิดแผนปฏิบัติการรับน้ำในช่วงฤดูฝนปี 65

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ไหลลงคูคลองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อาทิ 1. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองรางอ้อรางแก้ว ช่วงจากถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน 65 แยก 2 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตบางเขนด้านทิศตะวันตก ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 98 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565  2. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองหลุมไผ่ ตอนคลองลาดพร้าว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ด้านใต้ของเขตบางเขน และด้านเหนือของเขตลาดพร้าว ตั้งแต่ถนนพหลโยธินถึงถนนประดิษฐ์มนูญธรรม รวมทั้งยังช่วยป้องกันน้ำไม่ให้เอ่อล้นจากคลองลาดพร้าวเข้ามาในพื้นที่ได้ ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 98 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565

กทม. เปิดแผนปฏิบัติการรับน้ำในช่วงฤดูฝนปี 65

3. การก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและขาออก ตอนลงคลองบางบัว ด้านทิศเหนือและทิศใต้ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้าและขาออก ตอนลงคลองบางบัว ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จสามารถเปิดใช้งานได้ปกติ  4. โครงการก่อสร้างระบบ pipe jacking และบ่อสูบน้ำ ถนนพหลโยธิน บริเวณแยกเกษตรศาสตร์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณแยกเกษตรศาสตร์ถึงหน้ากรมป่าไม้ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี 2563  5. การก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนเสนานิคม 1 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในถนนเสนานิคม 1 ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จ และ 6. การก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง ตอนคลองบางซื่อ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยอินทามระ 41 รวมทั้งยังเพิ่มช่วยประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองห้วยขวาง ปัจจุบันผลงานที่ทำได้ 97 % คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2565

กทม. เปิดแผนปฏิบัติการรับน้ำในช่วงฤดูฝนปี 65 กทม. เปิดแผนปฏิบัติการรับน้ำในช่วงฤดูฝนปี 65