ชมภาพ ในหลวง ทรงเวียนเทียนเนื่องในพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

ชมภาพ ในหลวง ทรงเวียนเทียนเนื่องในพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

ชมภาพ ในหลวง ราชินี เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเวียนเทียนเนื่องในพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

วันนี้ (15 พ.ค.65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ชมภาพ ในหลวง ทรงเวียนเทียนเนื่องในพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

สำหรับ ความเป็นมาของพระราชพิธีวิสาขบูชา เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่ข้อความว่า พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย ต่อมา ได้ว่างเว้นไป 

ครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 มีพระราชดำริร่วมกับสมเด็จพระสังฆราช (มี) วัดมหาธาตุ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาขึ้นใหม่ โดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และโปรดให้บอกบุญแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ ช่วยกันจัดตกแต่งโต๊ะหมู่ โคมเทียน และต้นเทียน จัดดอกไม้สดตั้งและแขวนประดับตามศาลาราย พระระเบียง และกำแพงแก้วพระอุโบสถ 

ชมภาพ ในหลวง ทรงเวียนเทียนเนื่องในพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา แบ่งเป็น 2 วัน คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าและข้าราชการฝ่ายหน้า และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 6 สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในและข้าราชบริพารฝ่ายใน

ชมภาพ ในหลวง ทรงเวียนเทียนเนื่องในพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระพุทธรัตนสถานขึ้นในเขตพระราชฐานชั้นใน สำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบุษยรัตน์ และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลวิสาขบูชาของฝ่ายในที่พระพุทธรัตนสถาน 

จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมการพระราชกุศลวิสาขบูชาทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในเข้าด้วยกัน ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเป็นพระราชพิธีต่อเนื่องกัน 2 วัน คือ 

วันแรก วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 เป็นพระราชพิธีทรงตั้งเปรียญ และวันที่ 2 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา

ชมภาพ ในหลวง ทรงเวียนเทียนเนื่องในพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

ชมภาพ ในหลวง ทรงเวียนเทียนเนื่องในพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ชมภาพ ในหลวง ทรงเวียนเทียนเนื่องในพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ชมภาพ ในหลวง ทรงเวียนเทียนเนื่องในพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ชมภาพ ในหลวง ทรงเวียนเทียนเนื่องในพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ชมภาพ ในหลวง ทรงเวียนเทียนเนื่องในพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

ชมภาพ ในหลวง ทรงเวียนเทียนเนื่องในพระราชพิธีวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565