ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจ.บึงกาฬ ผลักดันการทำเกษตรกรรม

ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจ.บึงกาฬ ผลักดันการทำเกษตรกรรม

เลขาธิการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ผลักดันการทำเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ลงพื้นที่ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ) แห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ในการนี้เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และ นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม ได้ปลูกต้นลำดวน ไว้เป็นที่ระลึก บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน 

ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจ.บึงกาฬ ผลักดันการทำเกษตรกรรม

ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวว่า จังหวัดบึงกาฬ มีเนื้อที่ประมาณ 2,690,625 ไร่ แบ่งเป็นการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 53 ตำบล มีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1,277,306 ไร่ ในพื้นที่ 8 อำเภอ 52 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 47.47 ของเนื้อที่จังหวัด ซึ่งจังหวัดบึงกาฬ มีพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดประมาณ 1,686,590 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ ส.ป.ก. ร้อยละ 75.74 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งจังหวัด 

ทั้งนี้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬได้ดำเนินการปฏิรูปที่ดิน แบ่งเป็นที่ดินของรัฐ 1,094,105 ไร่ มอบ ส.ป.ก.4-01 ไปแล้ว จำนวน 69,766 ราย 92,576 แปลง คิดเป็นร้อยละ 94.77 และที่ดินเอกชน เนื้อที่ประมาณ 167.32 ไร่

ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดใหม่ที่ได้รับการจัดตั้ง แต่ก็จะเป็นสำนักงานการปฏิรูปที่ดินที่เป็นจุดศูนย์กลางให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดได้อย่างเข้มแข็ง สำหรับเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจาก ส.ป.ก.ไปนั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ จะดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม และผลักดันการทำเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้มีประสิทธิภาพ มีสินค้าเกษตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด โดยอ้างอิงจากคุณลักษณะ ความเหมาะสมของพื้นที่ ความต้องการด้านอาหาร ซึ่งจังหวัดบึงกาฬถือว่าเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกับแม่น้ำโขง ซึ่งมีประเทศเพื่อนบ้านเป็น สปป.ลาว ทำให้สามารถวางแผนเจรจาการค้าสินค้ากันได้ง่ายและการคมนาคมก็สามารถขนส่งสินค้าไปสะดวกและรวดเร็ว พื้นที่ที่ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการค้าเช่นนี้จึงเป็นข้อได้เปรียบเป็นอย่างมาก

นอกเหนือจากการส่งเสริมด้านการทำเกษตรกรรมและการค้าแล้วนั้น สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ ยังได้เชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายเพื่อจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการสร้างปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต อาทิ บ้านที่อยู่อาศัย ถนน ไฟฟ้า และน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรม เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินไปแล้วนั้น สามารถดำรงชีวิตได้บนพื้นฐานของความพอเพียง.