ดราม่าร้อน! ออกกฎ "อนุบาล" แต่ง "ชุดทหาร" ไปเรียน ล่าสุด รร.แจงแล้วโต้บังคับ

ดราม่าร้อน! ออกกฎ "อนุบาล" แต่ง "ชุดทหาร" ไปเรียน ล่าสุด รร.แจงแล้วโต้บังคับ

โรงเรียนแจงแล้ว! ดราม่าให้เด็กอนุบาลใส่ "ชุดทหาร" ไปเรียน ชี้เป็นหนึ่งในกิจกรรม "กองพันอารักขาแผ่นดิน" ยืนยันถามความสมัครใจผู้ปกครองก่อนแล้ว ล่าสุดเตรียมสั่งยกเลิก "ชุดอาเซียน"

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 จากประเด็นดราม่าเครื่องแต่งกายของนักเรียนในระดับปฐมวัย หรือชั้นอนุบาล ที่ต้องใส่ทั้งชุดนักเรียน ,ชุดพละ ,ชุดทหาร และชุดอาเซียน ซึ่งที่พีคสุดก็คงจะเป็น "ชุดทหาร" โดยชาวเน็ตหลายคนต่างวิพากษ์วิจารณ์เป็นจำนวนมาก เหตุมองว่าไม่มีความจำเป็น ซ้ำยังเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองด้วย ล่าสุด "โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี" ได้ออกมาชี้แจงแล้ว

 

 

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ออกแถลงการณ์ เรื่อง การแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีระดับปฐมวัย ระบุว่า

 

ตามที่ได้ปรากฏในสื่อออนไลน์ เรื่องการแต่งกายของนักเรียนระดับปฐมวัยของนักเรียนอนุบาลกาญจนบุรี มีชุดที่ต้องใส่มากเกินไปจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา โดยเฉพาะชุดแต่งกายคล้ายทหาร นั้น โรงเรียนขอนำเรียนว่า ชุดแต่งกายคล้ายทหารใช้แต่งเพื่อร่วมกิจกรรม "กองพันอารักขาแผ่นดิน" โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ

 

 1. เพื่อพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
 2. เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลาย
 3. เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
 4. เพื่อให้เด็กมีระเบียบวินัย ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ
 5. เพื่อให้เด็กซึมซับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

 

ดราม่าร้อน! ออกกฎ "อนุบาล" แต่ง "ชุดทหาร" ไปเรียน ล่าสุด รร.แจงแล้วโต้บังคับ

 

 

โดย โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2565 ทางโรงเรียนขอชี้แจงเรื่องการแต่งกายตามกิจกรรม กองพันอารักขาแผ่นดิน ดังนี้

 

1. ประชุมผู้ปกครองและสอบถามความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สอบถามความคิดเห็นการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2565 โดยมีข้อสรุปว่า ผู้ปกครองเห็นด้วยในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

 

2. จัดทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่องการดำเนินกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน ในวันเปิดภาคเรียนวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ให้ผู้ปกครองตอบแบบสอบถามเพื่อช่วยพิจารณากิจกรรม ดังนี้

 

 • ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมและชำระเงินซื้อชุดทหาร
 • ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม และมีชุดทหารแล้ว
 • ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่ประสงค์ซื้อชุดทหาร

 

3. โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีไม่มีการจำหน่ายชุดทหารในโรงเรียน แต่จะอำนวยความสะดวกโดยการสำรวจราคาชุดให้ผู้ปกครอง และจัดหาร้านที่ราคาถูกและมีคุณภาพ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม แล้วจึงแจ้งผู้ปกครองเพื่อสั่งตัดชุดให้เด็กตามที่ผู้ปกครองประสงค์ โดยที่โรงเรียนไม่ได้รับผลประโยชน์ใด ๆ จากการจัดซื้อชุดทหาร

 

4. คณะครูสายชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทุกคน ยินดีซื้อชุดทหารเพื่อสวมใส่ให้เหมือนกับเด็ก ทั้งครูประจำชั้นและครูพี่เลี้ยง โดยใช้เงินส่วนตัวในการจัดซื้อ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรม และเป็นต้นแบบให้กับเด็กในการร่วมกิจกรรม

 

จากเหตุการณ์ที่ปรากฏ โรงเรียนได้มีการประชุม วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่อง "การแต่งกายในการจัดกิจกรรมของนักเรียนชั้นปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี" ดังนี้

 

 1. ทบทวนจุดประสงค์ของกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน
 2. ทบทวนความพึงพอใจในการทำกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา
 3. ทบทวนและสรุปภาพรวมกิจกรรมในทุกปี

 

นอกจากนี้ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่ง นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีมีข้อสรุปเรื่อง การแต่งกายในการจัดกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดินของเด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายการแต่งกายในกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน และกิจกรรมจิตอาสา

 

โดยทางโรงเรียนจะช่วยออกคำใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดทหารของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 และซื้อชุดจิตอาสาของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 2 โดยจ่ายให้ 50% ของราคาเต็ม และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเรื่องการจัดกิจกรรมกองพันอารักขาแผ่นดิน และกิจกรรมจิตอาสา ในวันเปิดภาคเรียน วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้ผู้ครองทราบถึงนโยบายในการช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการซื้อชุดเพื่อร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน

 

นอกจากนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีขอเสนอแนะให้งดการใส่ชุดผ้าไทยอาเซียนในวันศุกร์ โดยทางโรงเรียนจะร่วมพิจารณากับผู้ปกครองอีกครั้ง

 

โรงเรียนจึงออกแถลงการณ์ฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนในระดับปฐมวัยได้มีความมั่นใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเจตนารมณ์เดียวคือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คุณครูทุ่มเท เสียสละตั้งใจในการจัดการศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เรายังคงยึดมั่นในปรัชญาของโรงเรียน "ความรู้ คู่คุณธรรม" เสมอมา และจะเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรีตลอดไป

 

ดราม่าร้อน! ออกกฎ "อนุบาล" แต่ง "ชุดทหาร" ไปเรียน ล่าสุด รร.แจงแล้วโต้บังคับ

ดราม่าร้อน! ออกกฎ "อนุบาล" แต่ง "ชุดทหาร" ไปเรียน ล่าสุด รร.แจงแล้วโต้บังคับ