เปิดผลศึกษาความคุ้มค่า“CLMVT Forum” เชื่อมภูมิภาคอาเซียนสู่เวทีโลก

เปิดผลศึกษาความคุ้มค่า“CLMVT Forum” เชื่อมภูมิภาคอาเซียนสู่เวทีโลก

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงานเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ CLMVT Forum และผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment: SROI) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting 

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่านับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา สนค. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CLMVT Forum ซึ่งเป็นเวทีการหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ เพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และความเชื่อมโยงให้ภูมิภาค CLMVT  (ประกอบด้วย 5 ประเทศสมาชิก ได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) เติบโตต่อเนื่องและแข่งขันได้ โดยร่วมกันกำหนดนโยบายและทิศทางในอนาคตของภูมิภาคร่วมกัน รวมทั้งได้ดำเนินการโครงการที่ต่อยอดจากผลการหารือใน CLMVT Forum ให้ออกมาเป็นรูปธรรมอีกหลายโครงการ 

อาทิ โครงการ CLMVT Adapt to Global Value Chain เพื่อผนึกกำลังให้ภูมิภาค CLMVT มีความโดดเด่นและมีความพร้อมในการเป็นภูมิภาคแห่งการค้าและการลงทุนที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะแนวทางการเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 ทั้งการสร้างความแข็งแกร่ง ยืดหยุ่น และทนทานต่อภัยพิบัติของห่วงโซ่อุปทาน การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ การสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพ การคำนึงถึงการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ของภูมิภาค CLMVT

นายรณรงค์เผยต่อว่าในปีงบประมาณ 2565 สนค. ร่วมกับศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการ CLMVT Forum และผลตอบทางทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment) เพื่อประเมินผลความสำเร็จของการประชุม CLMVT Forum และการดำเนินงานต่อเนื่องในช่วงปี 2559 - 2564 และหาข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนให้การประชุมและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางการค้าโลกที่มีความผันผวน

ผศ.ดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหัวหน้าโครงการศึกษา CLMVT Forum และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนระบุว่าการดำเนินการศึกษาวิจัยนั้นได้เข้าไปประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมจากการลงทุนที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งพบว่าเกิดขึ้นค่อนข้างมาก นอกจากการประเมินทางด้านตัวเลขแล้วยังไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ทูตพาณิชย์แต่ละประเทศใน CLMV รวมทั้งผู้ที่เคยเข้าร่วมงานจากประเทศอื่น เช่นออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น 

  “ผลลัพธ์เกิดขึ้นเยอะจากการประชุมนี้ ไทยก็จะได้เปรียบกว่าประเทศอื่น ๆ ในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม เป็นการร่วมมือทางธุรกิจของนักลงทุน ผู้ประกอบ สตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในแต่ละประเทศที่จะสร้างความแข็งแกร่งคุณภาพสินค้าสู่เวทีโลก   อันนี้ต้องยกเครดิตให้กับทูตพาณิชย์ของไทยอยู่ในแต่ละประเทศ เขาทำงานหนักมาก พยายามนำผู้ประกอบไทยไปแมชชิ่งกับประเทศเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาก็เป็นผลสืบเนื่องมาจาก CLMVT Forum นี่แหละครับ”ผศ.ดร.มนต์ชัยกล่าวย้ำ

นอกจากการเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ CLMVT Forum และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนแล้ว การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ ยังมีการเสวนาหัวข้อ “โอกาสใน CLMV สำหรับผู้ประกอบการไทย” โดย รศ.ดร. นิสิต พันธมิตร หัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษาและอาจารย์ประจำคณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายจิรวัฒน์ เดชาเสถียร ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย การตลาด และการจัดการค้าปลีกค้าส่งในภูมิภาคอาเซียน มาร่วมให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาคนี้ด้วย 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังผลการศึกษาโครงการ CLMVT Forum และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน และการเสวนาหัวข้อ “โอกาสใน CLMV สำหรับผู้ประกอบการไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ได้ที่ https://forms.gle/bK8MZA2eUH7PeyQx9