เช็ก ประกันสังคม ม.40 มี3ทางเลือกจ่ายเงินสมทบ แนะรับเงินคืนส่วนที่จ่ายเกิน

เช็ก ประกันสังคม ม.40 มี3ทางเลือกจ่ายเงินสมทบ แนะรับเงินคืนส่วนที่จ่ายเกิน

ตรวจสอบเช็ก ประกันสังคม แจ้ง ผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือน ก.พ.–ก.ค. 2565 มี 3 ทางเลือกจ่ายเงินสมทบ และแนะขอรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินได้

ความคืบหน้า ตรวจสอบเช็ก ประกันสังคม แจ้ง ผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือน ก.พ.–ก.ค. 2565 มี 3 ทางเลือกจ่ายเงินสมทบ และแนะขอรับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกินได้  

ล่าสุดวันนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่พระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 ของเงินสมทบ ต่ออีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน ในงวดเดือน กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกันตน 
 

24 ล้านคน เฮ! ลดเงินสมทบ "ประกันสังคม" ม.33 ม.39 ม.40

"ประกันสังคม" ตอบ "ผู้ประกันตน" กรณีเงินสมทบ เอาไปทำอะไรบ้าง
 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ในอัตราใหม่ 3 ทางเลือก คือ 

  • ทางเลือกที่ 1 ให้ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย จากเดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่ เป็น 42 บาท/เดือน 
  • ทางเลือกที่ 2 ให้ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ จากเดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 60 บาท/เดือน 
  • ทางเลือกที่ 3 ให้ผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร จากเดิมจ่ายในอัตรา 300 บาท/เดือน จ่ายอัตราใหม่เป็น 180 บาท/เดือน

เช็ก ประกันสังคม ม.40 มี3ทางเลือกจ่ายเงินสมทบ แนะรับเงินคืนส่วนที่จ่ายเกิน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับ “ผู้ประกันตนที่ได้ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนในอัตราเดิม ก่อนหน้าประกาศกฎกระทรวงลดอัตราเงินสมทบออก ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถดำเนินการยื่นคำร้องขอรับเงินคืนในส่วนที่ชำระไว้เกินจำนวนได้” 

ขณะนี้ สำนักงานประกันสังคมกำลังดำเนินการจัดส่งเอกสารขอรับเงินคืนในส่วนที่ชำระไว้เกินจำนวน
1. ทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินคืนในส่วนที่ชำระไว้เกินจำนวน 
2. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับเงินคืน (สปส.1-40/7) ในเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม พร้อมแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ของผู้ประกันตน (ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน) และส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายังสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา 
3. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยไม่ต้องเดินทางมา ณ สำนักงานประกันสังคม 


ทั้งนี้ สํานักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตน หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ