ข่าวจริง!! ห้ามรถทุกชนิดเดินรถบนถนนอู่ทองใน

ข่าวจริง!! ห้ามรถทุกชนิดเดินรถบนถนนอู่ทองใน

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อมูลเรื่องห้ามรถทุกชนิดเดินรถบนถนนอู่ทองใน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานจราจร เป็นข้อมูลจริง

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องห้ามรถทุกชนิดเดินรถบนถนนอู่ทองใน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานจราจร ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

ด้วยปัจจุบันในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร การคมนาคมและการขนส่งทางบกได้เจริญก้าวหน้า ทำให้ในถนนบางสายมีความหนาแน่นของการจราจรลดลงและมีความคล่องตัวมากขึ้น แต่มีผลทำให้รถที่สัญจรในทางใช้ความเร็วสูงและขาดความระมัดระวังในการขับขี่ ทำให้เกิดอุบัติเหตุในทางบ่อยครั้งต่อผู้ขับขี่ด้วยกันและผู้เดินเท้าในบริเวณนั้น ส่งผลต่อความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร จึงมีความจำเป็นต้องออกข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรในปัจจุบัน

ฉะนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (38) และมาตรา 139 (1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 524/2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้


1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการห้ามเดินรถ พ.ศ. 2565


2. ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


3. ให้ยกเลิกข้อบังคับดังต่อไปนี้ ทั้งฉบับ
3.1 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามจอดรถและห้ามรถจากถนนราชวิถีเลี้ยวเข้าถนนอู่ทองใน พ.ศ. 2545
3.2 ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเปลี่ยนแปลงแก้ไขการห้ามรถจากถนนราชวิถีเลี้ยวเข้าถนนอู่ทองใน พ.ศ. 2545


4. ห้ามรถทุกชนิดเดินรถในถนนอู่ทองใน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจร


5. นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิกข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้