กทม. ขยายเวลาชำระ "ภาษีที่ดิน" ต่อไปอีก ถึง ก.ค. 65

กทม. ขยายเวลาชำระ "ภาษีที่ดิน" ต่อไปอีก ถึง ก.ค. 65

กทม. ขยายเวลาชำระ "ภาษีที่ดิน" ต่อไปอีก จากเดิมที่เคยขยายให้จนถึงสิ้นเดือนมิ.ย. 65 ให้เลื่อนไปจ่ายได้ถึง ก.ค. 65 

หลังจากกรุงเทพมหานครได้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยส่งแบบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 ให้แก่ผู้เสียภาษี จากภายในเดือนมีนาคม เป็นภายในเดือนเมษายน 2565 และให้ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากภายในเดือนเมษายน เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2565 แล้วนั้น

ล่าสุดได้มีการสั่งขยายเวลาชำระอีกครั้งหนึ่ง โดยวันที่ 6 พ.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า เนื่องจากขณะนี้กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ต่อจากกรอบระยะเวลาตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 28 ม.ค. 65 เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

การขยายกำหนดเวลาต่อนั้น มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขยายกำหนดเวลาการแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี จากภายในเดือนเมษายน เป็นภายในเดือนพฤษภาคม 2565  

2. ขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากภายในเดือนมิถุนายน เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565

3. ขยายกำหนดเวลาการผ่อนชำระภาษี ดังนี้ งวดที่ 1 จากภายในเดือนมิถุนายน เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565 งวดที่ 2 จากภายในเดือนกรกฎาคม เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565 และงวดที่ 3 จากภายในเดือนสิงหาคม เป็นภายในเดือนกันยายน 2565

4. ขยายกำหนดเวลาการมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ จากภายในเดือนกรกฎาคม เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565  และ 

5. ขยายกำหนดเวลาการแจ้งรายการภาษีค้างชำระให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขาทราบ จากภายในเดือนสิงหาคม เป็นภายในเดือนกันยายน 2565

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กองรายได้ สำนักการคลัง โทร. 0 2224 8266 หรือ 0 2224 8265 ตลอดจนฝ่ายรายได้ สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต