1 พ.ค.นี้ เปิดประเทศเต็มรูปแบบ สนามบินกระบี่ สนองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

1 พ.ค.นี้ เปิดประเทศเต็มรูปแบบ สนามบินกระบี่ สนองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

กรมท่าอากาศยาน ยืนยันว่าท่าอากาศยานกระบี่ มีความพร้อมทุกด้านในการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ 1 พ.ค.นี้ เน้นย้ำทุกมาตรการของ ศบค.

นายปริญญา แสงสุวรรณ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า หลังจาก ศบค. ยกเลิกการตรวจคัดกรองโควิด Test and Go หากมีอาการให้ตรวจ ATK ในที่พัก ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2656 ได้สั่งการให้ท่าอากาศยานกระบี่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรองรับทุกด้าน ทั้งการคัดกรอง และการให้บริการผู้โดยสารทั้งขาเข้า และขาออกอย่างเป็นระบบ

โดยมีการปรับมาตรการรับผู้โดยสารจากต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ผู้ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ซึ่งจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อแสดงหลักฐานวัคซีนและกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลหรือหลักประกันอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางอยู่ในราชอาณาจักรในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รวมผู้โดยสารที่เป็นคนไทยเดินทางเข้าประเทศ) หรือตามที่ทางราชการกำหนด 

1 พ.ค.นี้ เปิดประเทศเต็มรูปแบบ สนามบินกระบี่ สนองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

2. ผู้ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์ ก็จะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อแสดงหลักฐานการจองห้องพัก (AQ) และกรมธรรม์ประกันภัยเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ขอย้ำว่าผู้โดยสารขาเข้าทุกคนต้องผ่านจุดตรวจวัดอุณหภูมิ และแสดงหลักฐานการลงทะเบียน Thailand Pass ณ ด่านควบคุมโรค จากนั้นจึงตรวจลงตราอนุญาตคนเข้าเมืองโดยตรวจคนเข้าเมืองกระบี่ และเข้าสู่กระบวนการศุลกากรโดยด่านศุลกากรกระบี่ ก่อนออกจากอาคารผู้โดยสารต่อไป โดยกระบวนการสำหรับผู้โดยสารขาเข้าทั้งหมดนี้ จะใช้เวลาเพียง 8 - 10 นาที/คน เท่านั้น

ปัจจุบัน ท่าอากาศยานกระบี่ มีเที่ยวบินระหว่างประเทศของสายการบิน SCOOT ในเส้นทางจากสิงคโปร์สู่ท่าอากาศยานกระบี่ ซึ่งที่ผ่านมามีจำนวนผู้โดยสารขาเข้าและผู้โดยสารขาออกรวมกันทั้งหมด 4,064 คน และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป จะมีสายการบิน Air Asia ทำการบินในเส้นทางจากกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย สู่ท่าอากาศยานกระบี่ เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสายการบิน
 

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวย้ำว่า ทุกท่าอากาศยานในกำกับของ กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ที่เปิดรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ มีความพร้อมเต็มที่ทั้งด้านอุปกรณ์ สถานที่ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน มีความเพียงพอในการอำนวยความสะดวกอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ

โดยคาดการณ์ว่าภายหลังการเปิดประเทศจะมีเที่ยวบินระหว่างประเทศมาขอเปิดใช้บริการเพิ่มขึ้น จึงได้กำชับให้ก็มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับปริมาณการเดินทางที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอน พร้อมทั้งให้ท่าอากาศยานร่วมกับสายการบินประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าถึงมาตรการ/ขั้นตอนการเข้าประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว